เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ที่โรงแรมเจพีเอ็มเมอรัลด์ ตำบลในเมืองอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นายวิเชียร สมวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงวิชาการวิพากษ์แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ตามที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธรได้จัดขึ้น โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการวิพากษ์แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลไผ่อย่างพร้อมเพรียง เพื่อ ให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอย่างยั่งยืนโดย สภาเกษตรกรแห่งชาติ เริ่มให้สภาเกษตรกรจังหวัดสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจัดให้มีเวทีสำหรับเกษตรกรที่จะได้ร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของตนเองพร้อมแนวทางในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนความต้องการซึ่งมีประเด็นปัญหาหลักคือปัญหาด้านหนี้สิน ที่ดินทำกินแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรราคาปัจจัยการผลิตและผลผลิตเกษตรสวัสดิการสิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรมและปัญหาด้านสังคมหรือคุณภาพชีวิตของเกษตรกร