สำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีน เผยแพร่สมุดปกขาว “สร้างสังคมกินอยู่ดีอย่างรอบด้าน : บทความอันรุ่งโรจน์ของการพัฒนากิจการด้านสิทธิมนุษยชนของจีน”เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2564 สมุดปกขาวได้กล่าวว่า การสร้างสังคมกินดีอยู่ดีอย่างรอบด้านเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติที่สำคัญที่ดำเนินการโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐบาลจีนเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนทุกคน และเพื่อพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย การสร้างสังคมกินดีอยู่ดีของจีนได้วางรากฐานสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานให้มีความมั่นคง สมบูรณ์พร้อมด้วยสิทธิมนุษยชนที่แท้จริง ขยายกว้างวิสัยทัศน์ทางด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งหมายถึงการพัฒนาทางด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านและประชาชนทุกคนมีสิทธิร่วมกัน เขียนเป็นบทความใหม่ของกิจการด้านสิทธิมนุษยชนของจีน สร้างปาฏิหาริย์ของการเคารพและการคุ้มครองทางสิทธิมนุษยชนของมนุยชาติ สมุดปกขาวชี้ว่า การสร้างสังคมกินดีอยู่ดีอย่างรอบด้านเป็นการเปิดทางใหม่สู่การพัฒนากิจการด้านสิทธิมนุษยชน ขจัดความยากจนให้สูญสิ้นเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิในการครองชีพขั้นพื้นฐานที่ดี โดยการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านการพัฒนาและส่งเสริมสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม บังคับใช้กฎหมายและนโยบายที่ดีต่อการปกป้องสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ส่งเสริมความเท่าเทียมทางสังคมและปกป้องสิทธิทางผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม สมุดขาวกล่าวว่า ประชากรจีนมีจำนวนเกือบหนึ่งในห้าของประชากรโลก การสร้างสังคมกินดีอยู่ดีของจีนจึงเป็นมุดหมายที่สำคัญของประวัติศาสตร์การพัฒนากิจการทางด้านสิทธิมนุษยชนของโลก แนวทางปฏิบัติและประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จในเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุยชนที่จีนได้สร้างขึ้นในกระบวนการสร้างสังคมกินดีอยู่อย่างรอบด้านอันยิ่งใหญ่นี้ เป็นการส่งเสริมทางภูมิปัญญาและแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มและส่งเสริมให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดีอย่างมีความสุข สมุดปกขาวชี้ว่า ไม่มีความคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนที่ดีที่สุด มีเพียงแต่ความคุ้มครองที่ดีกว่า การสร้างสังคมกินดีอยู่ดีนั้น เป็นการวางแนวทางการเริ่มต้นใหม่สำหรับความก้าวหน้าด้านการพัฒนาสิทธิมนุษยชนของจีน สำหรับการเดินทางครั้งใหม่ในการสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ให้สังคมกินดีอยู่ดีอย่างรอบด้าน พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะใช้โอกาสช่วงแรกของการพัฒนา ใช้แนวคิดการพัฒนาใหม่ สร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ และส่งเสริมใหม่การพัฒนามีคุณภาพที่สูงยิ่งขึ้น นำพาประชาชนทั้งผองให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายยิ่งขึ้นและต่อสู้เพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนให้สูงยิ่งขึ้นต่อไป แน่นอนว่าจีนก็จะให้การสนับสนุนด้านการพัฒนากิจการด้านสิทธิมนุษยชนของโลกใหม่ ๆ มากยิ่งขึ้นด้วย