ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายภาคส่วนได้ร่วมกันปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสู่สังคม เช่นเดียวกับ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนแห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับฉันทานุมัติจากสำนักแม่กองธรรมสนามหลวง สังกัดสำนักเรียน วัดบวรนิเวศวิหาร ให้เป็นพื้นที่จัดสอบ “ธรรมศึกษา” เป็นประจำทุกปีต่อเนื่องมากว่า 16 ปี

พระครูพุทธมนต์ปรีชา  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศวรวิหาร กล่าวถึงการสอบธรรมสนามหลวงในครั้งนี้ว่า จะทำให้ผู้ศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรม นำไปปฏิบัติเพื่อครองตน ครองคน ครองงาน และครองเรือน ให้ได้อย่างมีความสุข ซึ่งก็อยากหยิบยกวิชากระทู้ธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ของปีนี้ข้อความว่า “ปาเป น รมตี สุจิ” คนสะอาดไม่ยินดีในความชั่ว เพื่อให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีความคิดและการกระทำที่ดี มีการประพฤติชอบใน 3 ประการ คือ 1.กายสุจริต ทำสิ่งที่ถูกต้องดีงาม 2.วจีสุจริต มีคำพูดที่ถูกต้อง และ3.มโนสุจริต คิดในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม หมั่นเพียรทำความดีละเว้นความชั่ว ไม่เบียดเบียนผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา และใจ

การที่ซีพี ออลล์ มาส่งเสริมจัดสอบธรรมศึกษานับว่ามีประโยชน์ ทั้งต่อผู้ที่ได้มาศึกษา ต่อองค์กร ตลอดจนประเทศชาติ นั่นก็เพราะผู้ศึกษาจะได้มีความรู้ในพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์

เมื่อมีองค์กรบุคคลากรที่ดีเหล่านี้แล้วก็ย่อมนำพาให้องค์กรมีคุณธรรมเติบโต ประเทศชาติก็จะเจริญ เพราะมีแต่คนดีๆ มาอยู่ร่วมกัน ก็ขออนุโมทนาผู้ที่เข้ามาร่วมสอบในครั้งนี้ และขอให้ได้นำประโยชน์ไปใช้เพื่อตนเองและผู้อื่น

ด้าน นายยุทธศักดิ์  ภูมิสุรกุล  ประธานพุทธปัญญาชมรม และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. ซีพี ออลล์ กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณธรรม – จริยธรรม โดยเปิดสนามสอบธรรมศึกษาให้พนักงานของบริษัทและบุคคลภายนอก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีพนักงาน ซีพี ออลล์ และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ร่วมสอบแล้วเกือบ 15,000 คน ล่าสุดในปี 2560 นี้ ได้จัดสอบธรรมศึกษาขึ้น ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์(PIM) มีพนักงาน ซีพี ออลล์ และบริษัทในกลุ่มตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมสอบในโครงการธรรมศึกษาจำนวน 1,028 คน มีผู้สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 505 คน, ธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 318 คน, ธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน 205 คน โดยมีพระครูพุทธมนต์ปรีชา  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศวรวิหาร ตัวแทนสำนักแม่กองธรรมสนามหลวงเป็นประธานอ่านโอวาทแม่กองธรรมประจำปี 2560

 “นอกจากเป็นสนามสอบธรรมศึกษาแล้ว บริษัทยังมีการสอนตามหลักพุทธศาสนาเพื่อเตรียมความรู้ก่อนสอบ  พร้อมกับมีโครงการธรรมบรรยายเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ซึ่งได้นิมนต์พระอาจารย์ชื่อดังจากทั่วประเทศมาบรรยายธรรมเป็นประจำทุกวันศุกร์ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานศึกษาธรรมทั้งในเชิงปริยัติธรรมและปฏิบัติธรรม เพราะเมื่อเรียนรู้แล้วสามารถนำมาปฏิบัติใช้ในชีวิตและการทำงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งการสอบธรรมศึกษา ทำให้ได้ทบทวนความรู้ หลักธรรมคำสอน เป็นการบ่มเพาะคนดี ทำให้มีความเจริญในธรรมและก้าวหน้าในชีวิตอย่างยั่งยืน”

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ซึ่งจัดบรรยายธรรมมากว่า 1,100 ครั้ง ตลอดระยะเวลา 21 ปี เพื่อให้พนักงานและประชาชนทั่วไปเข้าฟังธรรมบรรยาย ทำวัตร และสวดมนต์ร่วมกัน เป็นประจำทุกวันศุกร์ เวลา 12.00-13.30 น. ณ ชั้น 11 อาคารซีพี ทาวเวอร์ ถนนสีลม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และโครงการธรรมสัญจรสู่เยาวชน ให้กับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตามโรงเรียนต่างๆ สำหรับโรงเรียนใดสนใจร่วมโครงการ  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2677-1628 หรือ info@cpall.co.th

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน