มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม โดย พระครูสิริเจติยานุกิจ,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ พระนิสิต และเชิญประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน "พระพรหมบัณฑิต" (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และ การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเรียนหลังใหม่ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม จ.นครพนม (ด้านหลังวัดพระธาตุพนม ถนนบายพาส)

ในการนี้ได้รับความเมตตาจาก พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. และเปิดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี ชั้น 3 โซน B อาคารหลวงตาชี

ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมในลุ่มน้ำโขง ยุค 4.0 “Buddhist Contribution to Social and Cultural Development in Mekong Basin to Thailand 4.0” โดย พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

และ เสวนาทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง พระพุทธศาสนา : รากฐานทางวัฒนธรรมในลุ่มน้ำโขง “Buddhism : Cultural Foundation in Mekong Basin” โดยวิทยาผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ MCU พระวิเทศรัตนาภรณ์,ดร. เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา USA Ven. Zen Yu, USA Mr. Du Wanyne, USA และ รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินรายการ โดย Mrs. Bounheng Inversin พร้อมเข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญตุ้มโฮมพาแลง รวมทั้งชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมสองฝั่งโขง (ไทย-ลาว-เวียดนาม)

นอกจากนี้ยังมีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยสงฆ์นครพนมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ และการนำเสนอผลงานวิชาการทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ .. ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ 061-145-0592 และดูรายละเอียดทาง http://conference.mcunkp.ac.th