เมื่อวันที่ 24 ก.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.นนทวร สีอินทร์ ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางโสรดา สีอินทร์ ( ภริยา) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา และ เวียนเทียนฯ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง อ.เมือง จว.อุตรดิตถ์ โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (เป็นประธานฝ่ายฆราวาส) และ เจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง (เป็นประธานฝ่ายสงฆ์) นำพระสงฆ์ร่วมพิธี ทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และการเจริญจิต ภาวนา เพื่อระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ และเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ตนเอง ครอบครัว และ ประเทศชาติให้ผ่านช่วงวิกฤตโควิด-19 อีกด้วย 

 “วันอาสาฬหบูชา” คือ วันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี สำหรับพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม