ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่าปีนี้ ผู้แทนประเทศไทยชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2564 จำนวน 4 คน เข้าร่วมการแข่งขัน International Biology Olympiad Challenge 2021 (IBO Challenge 2021) ซึ่งเป็นการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์จากประเทศไทย โดยประเทศเจ้าภาพคือสาธารณรัฐโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 18 – 23 กรกฎาคม 2564 ผลปรากฎว่า ผู้แทนประเทศไทย IBO ได้รับ 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน ดังนี้

นายณัชพล วงศ์ธนะเกียรติ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม เหรียญทอง
นายกิตติธัช รัตนวรรณชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เหรียญเงิน
นายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ เหรียญเงิน
นายเป็นธรรม สินธุเสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพฯ เหรียญเงิน

ซึ่งการแข่งขัน IBO Challenge 2021 ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 304 คน จาก 76 ประเทศ

สำหรับคณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ประกอบด้วย
ศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าทีม
ผศ.ดร.สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองหัวหน้าทีม
รศ.ดร.ชัชวาล ใจซื่อกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยหัวหน้าทีม
ดร.กิตติคุณ วังกานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยหัวหน้าทีม
ดร.ชนติ จันทรโชติชัชวาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยหัวหน้าทีม
และดร.ธเณศ เกิดแก้ว สสวท. ผู้จัดการทีม

ร่วมยินดีกับผู้แทนประเทศไทยและติดตามข่าวสารได้ที่เฟซบุ๊ก Olympic ipst : https://www.facebook.com/Olympic-ipst-486688764733943