นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้ แก่คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และผู้บริหารระดับสูง ในการประชุมหารือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมกับนายประภาศ คงเอียด ประธานกรรมการ บสย. คณะกรรมการ บสย. นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป และผู้บริหารระดับสูง บสย. โดยกล่าวว่า บสย.เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการคลังแม้จะเป็นหน่วยงานเล็กๆแต่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการSMEs พร้อมแนะให้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบถึงมาตรการค้ำประกันสินเชื่อตามนโยบายรัฐมากขึ้น เพื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เข้าถึงแหล่งทุนได้มากที่สุด

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ชี้แจงนโยบายสำคัญของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) และแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ เพิ่มเติมด้วย โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ บสย. สำนักงานใหญ่ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่