กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเยาวชนและประชาชนที่มีต่อวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในสถานการณ์โควิด-19 ในรูปแบบออนไลน์จากผู้ตอบแบบสอบถาม 7,165 คน ครอบคลุมทุกอาชีพและทุกภูมิภาค
ผลสำรวจสอบถามถึงหลักธรรมที่ควรนำมาใช้ในชีวิตประจำวันในสถานการณ์โควิด-19 พบว่า อันดับ 1 อริยสัจ 4 ได้แก่ 1.ทุกข์ ไม่เครียด ไม่วิตกกังวล 2.สมุทัย ไม่ประมาท และป้องกันตนเอง 3.นิโรธ ลดละเลิกพฤติกรรมเสี่ยง และ 4.มรรค เปลี่ยนพฤติกรรม หันมาใส่ใจสุขภาพอนามัย อันดับ 2 มรรคมีองค์ 8 ได้แก่ 1.สัมมาทิฏฐิ ติดตามสถานการณ์ ไม่ตื่นตระหนก 2.สัมมาสังกัปปะ เสพข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติ 3.สัมมาวาจา อ่าน ติดตาม ส่งต่อเฉพาะข่าวจริง 4.สัมมากัมมันตะ ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ 5.สัมมาอาชีวะ ปฏิบัติตามคำแนะนำและรับมืออย่างมีสติ 6.สัมมาวายามะ ไม่พูด เขียน แชร์ข่าวหรือข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 7.สัมมาสติ ร่วมมือกัน เห็นอกเห็นใจ และให้กำลังใจกัน และ 8.สัมมาสมาธิ ใช้วันหยุดอยู่กับบ้าน ให้เกิดประโยชน์ และอันดับ 3 ทาน ศีล ภาวนา หลักป้องกันด้วยความรู้รักสามัคคี ประกอบด้วย 1.ทาน การให้วัตถุสิ่งของ ความรู้ สติ ปัญญา 2.ศีลการประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ 3.ภาวนา ใช้เหตุผลอย่างรอบด้าน ดูแลสุขภาพ และป้องกันตนเอง

เมื่อสอบถามถึงความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ที่วธ.จัดขึ้นเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 19 – 25 ก.ค. นี้ ผ่านทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของกรมการศาสนา พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 59.76 กิจกรรมอยู่บ้านสร้างบุญ เช่น ทำวัตรเช้า-เย็น การรับศีล ฟังพระธรรมเทศนา ถวายไทยธรรม การปฏิบัติธรรม และเจริญสมาธิ ส่วนกิจกรรมที่เด็ก เยาวชน และประชาชนจะทำ ร้อยละ 56.48 ไหว้พระสวดมนต์ที่บ้าน รองลงมาลด ละ เลิก อบายมุข และทำบุญ ตักบาตรหน้าบ้าน
นอกจากนี้ ผลสำรวจได้สอบถามถึงสิ่งที่ประชาชนต้องการให้วธ.ช่วยเหลือหรือสนับสนุนวัดและพุทธศาสนิกชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่วนใหญ่ระบุว่า ต้องการให้สนับสนุนค่าน้ำ-ค่าไฟ ข้าวสาร อาหารแห้งหรือจัดทำอาหารกล่อง เวชภัณฑ์ ยา ชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาวัด พุทธศาสนิกชน และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งส่งเสริมให้วัดมีบทบาทเสริมสร้างสุขภาพจิต สร้างขวัญกำลังใจ และลดความวิตกกังวล เช่น จัดสวดมนต์ออนไลน์หรือกิจกรรมเทศนาหลักธรรมในการดำเนินชีวิตภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19