กรมการข้าว มุ่งมั่นทำงานเพื่อพี่น้องชาวนายุคโควิด แจงผลอัพเดทโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (แปลงใหญ่สินค้าข้าว)

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในประเทศอย่างรุนแรง ซึ่งก็รวมไปถึงภาคการเกษตรที่พี่น้องชาวนาไทยก็ไม่พ้นที่จะได้รับผลกระทบจากวิกฤติในครั้งนี้ด้วย และในวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นนี้กรมการข้าวจะยังคงมุ่งมั่นทำงานเพื่อให้พี่น้องชาวนาได้รับประโยชน์ให้ได้มากที่สุด แต่ในขณะเดียวกันก็ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้ปรับวิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) อย่างเคร่งครัดและเตรียมมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด โดยการให้ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานปรับตัวกับการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

นายอาชว์ชัยชาญ กล่าวว่า กรมการข้าว ได้รับมอบหมายให้ร่วมดำเนินการโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมกันบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งมีแปลงใหญ่ที่เสนอความต้องการรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 5,250 แปลง สำหรับในส่วนของกรมการข้าวจะดำเนินการแปลงใหญ่ข้าว จำนวน 2,637 แปลง ในพื้นที่ 69 จังหวัด โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณวงเงินทั้งสิ้น 7,275,364,300 บาท แบ่งเป็น งบอุดหนุน วงเงิน 7,267,450,300 บาท และงบดำเนินงาน วงเงิน 7,914,000 บาท

นายอาชว์ชัยชาญ กล่าวถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานว่า จากผลการบันทึกข้อมูลในระบบ Co–Farm (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.) ผลปรากฎว่ามีกลุ่มแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2,101 แปลง โดยแบ่งเป็น 1.กลุ่มแปลงใหญ่ที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการและดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2,029 แปลง โดยมีเกษตรกรที่เปลี่ยนใจไม่เข้าร่วมโครงการฯในภายหลัง จำนวน 72 แปลง 2.กลุ่มที่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 536 แปลง และจากข้อมูลล่าสุดมีกลุ่มแปลงใหญ่ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในระดับอำเภอและระดับจังหวัดแล้ว จำนวน 2,029 แปลง ได้มีการจัดทำ MOU กับกลุ่มแปลงใหญ่ไปแล้ว จำนวน 1,897 แปลง อยู่ระหว่างการจัดทำ MOU จำนวน 132 แปลง และได้โอนเงินให้กลุ่มแปลงใหญ่ไปแล้วจำนวน 1,821 แปลง

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณ แบ่งเป็น งบดำเนินงาน จำนวน 7,914,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,433,088.47 บาท งบอุดหนุน จำนวน 7,267,450,300 บาท ดำเนินการโอนในกลุ่มแปลงใหญ่ไปแล้ว จำนวน 5,171,404,792.32 บาท