ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ เพื่อซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่บ้านคลองกรวด ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ โดยได้ทำการซ่อมแซมหลังคา ยกพื้นบริเวณด้านหน้าบ้าน และซ่อมแซมห้องน้ำ ให้เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับเด็ก เยาวชน และคนในชุมชน ทำกิจกรรมจิตอาสาและสาธารณประโยชน์ โดยเก็บขยะภายในชุมชน และรณรงค์เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งมอบถุงคุ้มภัย เอกสารประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้แก่เด็กและเยาวชนภายในชุมชนอีกด้วย

ซึ่งการลงพื้นที่ช่วยเหลือดังกล่าว เป็นการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่าง กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ สำนักงานสัสดีจังหวัดกระบี่ และกองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที่ 15