เมื่อวันที่ 22 ก.ค. นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่ชาวบ้านอำเภอเขาชะเมารวมตัวประท้วงกรมชลประทานประเมินราคาเวนคืนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จ.ระยอง ต่ำกว่าราคาเป็นจริง ในขณะที่ชลประทานย้ำทำตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมายว่า โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาชะเมาและตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง มีพื้นที่ถูกเขตชลประทานเนื้อที่ 8,383 ไร่ เป็นที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ โดยคณะกรรมการกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน มีมติจากการประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 สรุปหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้ ค่าขนย้าย เนื่องจากที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ กำหนดให้ไร่ละ 80,000 บาท เท่ากันทุกแปลง ส่วนค่ารื้อย้าย อาคารสิ่งปลูกสร้าง ใช้บัญชีมาตรฐานปี 2556 สำหรับค่าทดแทนต้นไม้และไม้ผล ใช้บัญชีมาตรฐานกรมชลประทานปี 2561 จำนวน 282 ชนิด

ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของราษฎร ที่คิดว่าตนจะได้เพียงค่าชดเชยที่ดินเพียง 80,000 บาทต่อไร่ ซึ่งยังไม่รวมค่ารื้อย้าย อาคารสิ่งปลูกสร้าง และไม้ผล ไม้ยืนต้น ในขณะที่การประเมินค่าชดเชยที่ดินของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ ผู้ได้รับผลกระทบจะได้รับค่าทดแทนรวมแล้วประมาณไร่ละ 250,000–300,000 บาท ซึ่งแล้วแต่ชนิด ขนาด และจำนวนทรัพย์สินของราษฎรแต่ละรายที่มีอยู่ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ชลประทานได้ลงพื้นที่ไปชี้แจงและทำความเข้าใจกับราษฎรกลุ่มดังกล่าวจนเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย

"จึงขอยืนยันว่า การจ่ายค่าทดแทนที่ดินของกรมชลประทานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกับราษฎรที่ถูกเขตชลประทานในแต่ละพื้นที่"นายเสริมชัย กล่าว