นางสาวปิติกา สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เดินทางไปเยี่ยม รปภ.กระทรวงสาธารณสุข ที่ถูกรถชนได้รับบาดเจ็บ แจ้งสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ตาม พรบ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย

วันที่ 14 พ.ย. 60 เวลา 10.30 น. ที่อาคาร 18 ชั้น 1 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เดินทาง ให้กำลังใจและแจ้งสิทธิแก่ญาติของผู้เสียหาย กรณีเป็น รปภ. ของกระทรวงสาธารณสุข ถูก “หมอยอร์น” ขับรถชนจนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส

นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพร้อมคณะพบนาย สมชายฯ ซึ่งเป็นผู้เสียหาย ถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับการช่วยเหลือการเข้าเยี่ยมเพื่อให้ความช่วยเหลือดูแลเรื่องการเยียวยา รวมทั้งแจ้งสิทธิต่างๆ แก่ญาติผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรม อาทิ การช่วยเหลือ ตาม พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย รวมทั้งสิทธิอื่นๆ ในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการประสานส่งต่อช่วยเหลือด้านอื่นๆ แก่ครอบครัวเนื่องจากผู้เสียหายเป็นหัวหน้าครอบครัว ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมต่อไป