กทม.สรุปผลสุ่มตรวจโควิดเชิงรุกทั้งตลาด ชุมชน แคมป์ก่อสร้าง โรงงาน ตั้งแต่ปลายพ.ค.-18 ก.ค.64 ตรวจไปแล้ว 44,209 ราย พบติดเชื้อ 1,538 ราย โดยที่แคมป์คนงาน ตั้งเป้า 608 แคมป์แต่ยังตรวจได้ 102 แคมป์ ขณะโรงงานตั้งเป้า 72 แห่งตรวจได้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ตามเป้า เพิ่มเตียง Modular ICU ที่รพ.สนามราชพิพัฒน์ กำหนดเพิ่มอาทิตย์ละ 10 เตียง รวม 40 เตียง

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกทม. ครั้งที่ 11/2564 โดยมี คณะผู้บริหารกทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ผ่านระบบทางไกล (Teleconference) ซึ่งสำนักอนามัย กทม. รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่กทม. โดยวันที่ 19 ก.ค.64 พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่กทม.รายใหม่ จำนวน 2,166 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-18 ก.ค.64 พื้นที่เขตที่พบผู้ป่วยสูงสุด 5 ลำดับแรก คือ เขตคลองเตย บางแค ราชเทวี ดินแดง และหลักสี่

สำหรับผลการเฝ้าระวังสุ่มตรวจผู้ป่วยโควิด-19 (Sentinel Surveillance) ในพื้นที่กทม.กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ได้แก่ ตลาด ชุมชน แคมป์คนงานก่อสร้าง และโรงงาน จากการสุ่มตรวจในตลาด ระหว่างวันที่ 9 มิ.ย.-18 ก.ค.64 เป้าหมาย 466 ตลาด สามารถดำเนินการได้ 346 ตลาด คิดเป็นร้อยละ 74.25 จำนวนสุ่มตรวจ 18,952 ราย พบผู้ติดเชื้อ 365 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.93 ของจำนวนที่ตรวจทั้งหมด ซึ่งในขณะนี้สำนักอนามัยได้เข้าควบคุมโรคตลาดทุกแห่งแล้ว

ผลการสุ่มตรวจเฝ้าระวังผู้ป่วยโควิด-19 (Sentinel Surveillance) ในชุมชน ระหว่างวันที่ 27 พ.ค.– 18 ก.ค.64 เป้าหมาย 248 ชุมชน สามารถดำเนินการได้ 252 ชุมชน ซึ่งสามารถดำเนินการได้มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวนสุ่มตรวจ 12,222 ราย พบผู้ติดเชื้อ 194 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.30 ของจำนวนที่ตรวจทั้งหมด และได้เข้าดำเนินการควบคุมโรคชุมชนทุกแห่งแล้ว ผลการสุ่มตรวจเฝ้าระวังผู้ป่วยโควิด-19 (Sentinel Surveillance) ในแคมป์คนงาน ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. – 18 ก.ค.64 เป้าหมาย 608 แคมป์ สามารถดำเนินการได้ 102 แคมป์ คิดเป็นร้อยละ 16.80 จำนวนสุ่มตรวจ 6,446 ราย พบผู้ติดเชื้อ 544 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.44 ของจำนวนที่ตรวจทั้งหมด และได้เข้าดำเนินการ Bubble & Seal ทุกแห่งแล้ว ผลการสุ่มตรวจเฝ้าระวังผู้ป่วยโควิด-19 (Sentinel Surveillance) ในโรงงาน ระหว่างวันที่ 2 – 18 ก.ค.64 เป้าหมาย 72 โรงงาน สามารถดำเนินการได้ 72 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 จำนวนสุ่มตรวจ 5,892 ราย พบผู้ติดเชื้อ 380 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.45 ของจำนวนที่ตรวจทั้งหมด

จากนั้นสำนักอนามัย ได้รายงานผลการดำเนินงานของทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก หรือ Comprehensive Covid-19 Response Team (CCRT) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน ระหว่างวันที่ 15-18 ก.ค.64 ได้ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit มีผู้ได้รับการตรวจ จำนวน 697 ราย พบเชื้อ 55 ราย ไม่พบเชื้อ 642 ราย โดยมีผู้ป่วยที่แยกกักที่บ้าน (HI : Home Isolation) จำนวน 51 ราย และส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จำนวน 4 ราย โดยในระยะเริ่มต้นได้มีการลงพื้นที่ในชุมชน จำนวน 345 แห่ง มีผู้รับบริการสะสม จำนวน 13,235 ราย ได้รับการฉีดวัคซีน จำนวน 8,520 ราย แบ่งเป็น ผู้สูงอายุ 5,531 ราย ผู้มีโรคประจำตัว 2,976 ราย และหญิงตั้งครรภ์ 13 ราย โดยมีการสื่อสารให้ความรู้แก่ประชาชน จำนวน 13,235 ราย

สำนักการแพทย์ รายงานความคืบหน้าการสร้าง Modular ICU ณ โรงพยาบาลสนามราชพิพัฒน์ ทวีวัฒนา ซึ่งเริ่มรับผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค.64 ขณะนี้มีผู้เข้าพักเต็มจำนวน 10 เตียงแล้ว และภายในสัปดาห์หน้าจะสามารถเปิดให้บริการ Modular ICU ได้อีก 10 เตียง ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ คือสามารถเปิดให้บริการรับผู้ป่วย ICU เพิ่มได้สัปดาห์ละ 10 เตียง รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 เตียง