คณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2564 ประชุมพิจารณาความคืบหน้าการให้วัคซีน Covid-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีประชากรกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีน จำนวน 7,699,174 คน ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 64 จนถึงปัจจุบัน มีประชาชนได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว จำนวน 3,357,841 คน คิดเป็นร้อยละ 43.61 และมีประชาชนได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วจำนวน 917,624 คน คิดเป็นร้อยละ 11.92

อย่างไรก็ตาม ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งหมดมีจำนวน 1,699,072 คน ขณะนี้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ไปแล้ว จำนวน 518,259 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 และมีผู้สูงอายุได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ไปแล้ว จำนวน 33,104 คน คิดเป็นร้อยละ 1.95

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ จึงเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนในกลุ่มประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค เป็นการเร่งด่วนก่อน หากกรุงเทพมหานครได้รับวัคซีนจัดสรรเพิ่มเติม เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ถือเป็นกลุ่มเปราะบางหากมีการติดเชื้ออาจมีอาการของโรคที่รุนแรงกว่ากลุ่มอื่น จึงจำเป็นต้องเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มนี้ให้ครบทั้งหมดโดยเร็ว