นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัล “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment  (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ให้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ภายในงาน SET Sustainability Awards 2017 โดยมี นายไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงินซีพีเอฟ เป็นผู้รับมอบ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นบทพิสูจน์ความมุ่งมั่นขององค์กรที่มีพัฒนาการขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการสร้างสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ตลอดจนคุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

กองทุนประกันวินาศภัย