ขนส่งฯ แนะ!! ดัดแปลงระบบช่วงล่าง ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพกับกรมการขนฯ พร้อมแก้ไขลักษณะรถในใบคู่มือจดทะเบียนรถก่อนนำไปใช้งาน ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การแก้ไขดัดแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ โดยเฉพาะกรณีการแก้ไขดัดแปลงระบบช่วงล่าง ทั้งระบบรองรับน้ำหนัก การเสริมแหนบ ระบบกันสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยว หรือระบบขับเคลื่อน ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพกับกรมการขนส่งทางบก และแก้ไขรายละเอียดลักษณะรถในใบคู่มือจดทะเบียนรถก่อนนำไปใช้งาน เพื่อความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัยในการใช้งาน โดยแสดงหลักฐาน ได้แก่ การได้มาของอุปกรณ์ที่นำมาดัดแปลงรถหรือบันทึกถ้อยคำรับรองว่าอุปกรณ์ดังกล่าวได้มาโดยถูกต้องและสุจริต เช่น ใบเสร็จค่าชิ้นส่วน อุปกรณ์ ค่าแรง และหนังสือรับรองความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้รถจากวิศวกรสาขาเครื่องกลหรือยานยนต์ หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ และใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือสำเนา ในกรณีที่นายทะเบียนพิจารณาแล้วว่ารถนั้นปลอดภัยในเวลาใช้งาน จะบันทึกรายการในใบคู่มือจดทะเบียนรถไว้เป็นหลักฐาน ส่วนกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่ารถที่แก้ไขดัดแปลงอุปกรณ์ส่วนควบดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายในการใช้งาน ให้เจ้าของรถดำเนินการแก้ไขก่อนนำรถเข้าตรวจสภาพ

ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบการแก้ไขดัดแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ โดยไม่มีการนำรถไปให้นายทะเบียนตรวจสภาพและแก้ไขรายละเอียดลักษณะรถในใบคู่มือจดทะเบียนรถ เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 14 ต้องระวางโทษตามมาตรา 60 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท ส่วนกรณีเป็นรถที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถให้ผิดแผกแตกต่างในสาระสำคัญตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนก่อนดำเนินการ หากฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78 ต้องระวางโทษตามมาตรา 149 ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

“เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน ขอความร่วมมือเจ้าของรถและผู้ใช้รถดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย กรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขดัดแปลงระบบช่วงล่างต้องดำเนินการ โดยช่างผู้ชำนาญการ และคำนึงถึงความมั่นคงแข็งแรงและเหมาะสมต่อการใช้งานอย่างปลอดภัยเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้กำชับให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งดำเนินการตามระเบียบและมาตรฐานการตรวจสภาพรถทุกกระบวนการ เพื่อสร้างความมั่นใจในความโปร่งใสและมาตรฐานการให้บริการ จะไม่มีการเรียกเก็บเงินอื่นใดนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ซึ่งมีการประกาศไว้อย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ หากพบเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกมีพฤติกรรมเรียกรับเงินค่าดำเนินการเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมที่กฎหมายกำหนด หรือละเลยไม่ดำเนินการตามหน้าที่จะลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาด” นายกมล กล่าว

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน