เชียงใหม่ : นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กําหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การกระจายอํานาจฯ และการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 เลือกตั้งก่อนปฏิรูปหรือปฏิรูปก่อนเลือกตั้งในระหว่างวันที่ 17-21 พ.ย.2560 ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคํา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการพัฒนาท้องถิ่น และทิศทางการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประชาชน นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป


นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า ในการจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีนายสุทธิพงศ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขึ้นมาเป็นประธานในพิธีเป็ดพร้อมมอบนโยบายให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมปาฐกถาพิเศษ วิทยากร และผู้ร่วมอภิปราย อาทิ ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอิสระ ศ.ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง นักวิชาการด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่น ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม นักวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน พร้อมตัวแทนจากคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งประเทศไทย

“นอกจากนั้น ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล สมาคมฯยังได้จัดงานรําลึกในคืนวันที่ 19พ.ย.60โดยใช้ชื่องานว่า “2 ทศวรรษ 3 ทหารเสือ อบต.กับการพัฒนาท้องถิ่น” เพื่อเป็นขวัญกําลังใจกับพนักงานส่วนตําบลยุคบุกเบิกอบต.คือผู้ที่ดํารงตําแหน่ง ปลัดอบต./หัวหน้าส่วนการคลัง และหัวหน้าส่วนโยธา ซึ่งในห้วงเวลาแรกๆ ของการจัดตั้งอบต. มีข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพียง 3 ตําแหน่งนี้เท่านั้นที่ร่วมกันบุกเบิก วางรากฐาน และพัฒนา อบต.มาจนถึงปัจจุบัน จนได้สมญานามว่า “3 ทหารเสืออบต.” โดยมีวงดนตรี “ไม้เมือง” มาร่วมให้ความบันเทิงในงานดังกล่าวด้วย” นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กล่าว และว่า

ดังนั้น สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมด้วย รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อํานวยการสํานัก/กอง คลัง / ช่าง รวมตลอดจนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล รวมทั้งประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน