ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การรับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การรับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้แผนงาน/โครงการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปศุสัตว์อำเภอพื้นที่ดำเนินโครงการ และคณะกรรมการแปลงใหญ่ที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมพิธีลงนาม ที่ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ มีแปลงใหญ่ที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 4แปลง ได้แก่ โคนม กระบือ แพะ และไก่พื้นเมือง จำนวนเงินอุดหนุนรวม 11,075,000 บาท พร้อมกันนี้ ยังได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ขั้นตอนการรับ-การเบิกจ่ายเงิน การจัดทำเอกสาร และการบันทึกบัญชี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการ นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อให้เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีความหลากหลาย มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพ ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ต่อยอดด้านคุณภาพมาตรฐาน แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม และเชื่อมโยงตลาด เป็นการสร้างโอกาสให้เกษตรกรยกระดับเป็นผู้ประกอบการ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ซึ่งได้มีการประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับกลุ่มแปลงใหญ่ ให้มีความเข้าใจสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ โดยได้เน้นย้ำให้เกษตรกรแปลงใหญ่นำเงินงบประมาณที่ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดความคุ้มค่าตามวัตถุประสงค์ของโครงการ