รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่บุรีรัมย์ ช่วยเหลือเกษตรกร มอบอุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์ ป้องกันโรค "ลัมปี สกิน" พบการระบาดทั้งจังหวัด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่บุรีรัมย์ ช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือ พร้อมมอบอุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์ ป้องกันการระบาดเชื้อไวรัสลัมปีสกีน ขณะพบการระบาด ทั้งจังหวัด เกษตรกรเดือดร้อน 26,552 ราย สัตว์ป่วยคงเหลือ 19,969 ตัว สัตว์ตายสะสม 1,095 ตัว วันนี้ (26 มิ.ย.64) เวลา 14.00 น. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน และรับฟังปัญหาจากเกษตรกร พร้อมกับมอบอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ยาฆ่าแมลง และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร โดยมีนายสนอง เทพอักษรณรงค์ นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดบุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรในจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เกษตรกรในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ที่โดมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองชุมเห็ด ต.ชุมเห็ด อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ จากนั้น คณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปยังบ้านหนองไผ่ใหญ่ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง พบปะสมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรในพื้นที่ ชมการฉีดพ่นยาฆ่าแมลง และปล่อยขบวนรณรงค์ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง ป้องกันโรคลัมปีสกีน นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ลงพื้นที่บุรีรัมย์ เพื่อรับฟังปัญหาและติดตามการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่สำหรับประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมาย กรมปศุสัตว์ เร่งควบคุมและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรค เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากโรคระบาดลัมปี สกิน พร้อมกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนผ่านหน่วยงานภาครัฐ เพื่อบูรณาการดูแลพี่น้องเกษตรกรอย่างครอบคลุม และรัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปัญหาการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน จะหมดไปในเร็วนี้ ด้านนายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รวม 238,087 ครัวเรือน เลี้ยงโค-กระบือจำนวน 89,254 ราย เป็น โคเนื้อ 393,309 ตัว โคนม 6,785 ตัว และกระบือ 135,975 ตัว สถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่บุรีรัมย์ มีพื้นที่เกิดโรค จำนวน 188 ตำบล 905 หมู่บ้าน เกษตรกร จำนวน 26,025 ราย คิดเป็น 29% สัตว์ป่วยสะสม จำนวน 36,994 ตัว คิดเป็น 7% รักษาหายแล้ว จำนวน 22,195 ตัว คิดเป็น 60% สัตว์ตาย จำนวน 917 ตัว คิดเป็น 2.5% คงเหลือสัตว์ป่วย 13,882 ตัว คิดเป็น 37.5% จังหวัดบุรีรัมย์ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโค – กระบือ ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ในทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ของจังหวัดบุรีรัมย์ และดำเนินการในทุกมาตรการในการระงับยับยั้งให้โรคสงบโดยเร็ว ทั้งมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ การรักษาพยาบาลโค-กระบือป่วย การสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรในการป้องกันโรค และการขจัดพาหะนำโรค ในรูปแบบบูรณาการกับทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่บุรีรัมย์ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 พื้นที่ระบาด 188 ตำบล เกษตรกร 26,552 ราย สัตว์ป่วยคงเหลือ 19,969 ตัว สัตว์ตายสะสม 1,095 ตัว การให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายโค-กระบือตาย ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายอำเภอ ทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ภายใต้ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด อย่างเร่งด่วน