ที่วัดไทยวัฒนาราม ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. ภาคีการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคชุมชนในพื้นที่ได้จัดการท่องเที่ยวแบบชุมชนขึ้นมา โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าสายลวด แม่กาษา และตำบลแม่ปะ ไปร่วมงาน โดยมีวิธีการให้ผู้เข้าร่วมโครงการจากตำบลหนึ่งไปยังตำบลหนึ่ง เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชนในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งได้มีโอกาสชมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี และความเป็นธรรมชาติในท้องถิ่น ซึ่งมีจุดแข็งแต่กต่างกันออกไป เช่น ที่วัดไทยวัฒนาราม นักท่องเที่ยวชุมชนได้ชมการฟ้อนรำประเพณีไทยใหญ่ การแต่งกาย และการฟ้อนรำแบบไทยล้านนา เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน นายอารักษ์ อนุปรีดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก กล่าวว่า วิทยาลัยชุมชนพร้อมทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และสามารถดูแลตัวเองได้ โดยมีการวิจัยเรื่องของชุมชนท่องเที่ยว ซึ่งมีหลายมิติ เช่น เรื่องของวัฒนธรรม พื้นที่ทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเป็นเรื่องล่าสุด ชุมชนท่าสายลวดมีกิจกรรมที่หลากหลายด้านวัฒนธรรม เช่นการแต่งกาย และประเพณีต่างๆ โครงการนี้ได้บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องหรือททท. องค์กรภาคเอกชน และองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง นายอารักษ์ กล่าวว่า ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) มีนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดได้ไปเที่ยวแม่สอดจำนวนมาก แต่การจัดโครงการนี้เป็นการท่องเที่ยวระหว่างชุมชนในพื้นที่ไปก่อน เพราะเหตุการณ์โรคระบาดโควิด-19 แต่มีแผนต่อเนื่องที่จะดำเนินการต่อ หลังจากโรคโควิด-19 หายไปจะมีการเปิดกว้างให้นักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดเข้าไปพื้นที่การท่องเที่ยว แต่การดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ทุกฝ่ายยึดหลักมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 นางเจนจิรา แสนใจน้อย ทีมงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลท่าสายลวด กล่าวว่า ทีมงานการท่องเที่ยวแต่ละตำบลได้ประสานงานกันในการจัดการท่องเที่ยวระหว่างชุมชน และนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเป็นกลุ่มลักษณะนี้ จะได้รับความพิเศษกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป คือ ได้มีโอกาสดูวัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่ การฟ้อนรำ ชมชุมชนชาวไทยล้านนา และชมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 มีการให้ความรู้ประวัติความเป็นมาของชาวไทยใหญ่ และยังไปชมการบำบัดรักษาโรคด้วยสมุนไพร หรือ ภูมิปัญาท้องถิ่น “ จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้นักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มใหญ่หายไปมาก แต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวชุมชนที่มีอยู่ และไปท่องเที่ยวตลอด เราคาดว่า หลังจากโควิด-19 หรือ เหตุการณ์ปกติ การท่องเที่ยวของจังหวัดตาก จะกลับมาบูมเหมือนเดิม “ นางเจนจิรากล่าว นับเป็นโครงการที่ประชาชนในท้องถิ่น ของจังหวัดตาก ทั้งในกลุ่มผู้สูงอายุ และวัยกลางคน รวมทั้งคนหนุ่มคนสาว ได้มีโอกาสท่องเที่ยวระหว่างตำบล แม้นจะมีความเครียดในเรื่องของโควิด-19 แต่โครงการนี้ยังช่วยให้ประชาชนได้รับการผ่อนคลาย มีโอกาสท่องเที่ยวในท้องถิ่น และประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี