วันที่ 16 มิ.ย.64 นายประมวล พงศ์ถาวราเดช สส.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ( กมธ.) การป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย(ปภ.) สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ได้เสนอให้ กมธ.บรรจุวาระด่วนเพื่อติดตามปัญหา ตรวจสอบข้อเท็จจริง และป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน กรณีเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.) รวม 21 แห่งพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับแจ้งให้ยุติการนำขยะไปทิ้งที่บ่อบำบัดขยะรวมแบบฝังกลบภายในศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ (ศร.) อ.ปราณบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม นี้เป็นต้นไป หลังจากใช้พื้นที่ดังกล่าวทิ้่งขยะนานกว่า 20 ปี “ จะเชิญทั้งผู้แทนหน่วยงานในกลาง และผู้รับผิดชอบหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาคที่กำกับดูแล อบต.และเทศบาล เข้ามาชี้แจงปัญหาและแนวทางแก้ไขในระยะสั้นและการวางแผนบำบัดขยะในระยะยาว ขณะที่หลายฝ่ายข้องใจว่า ศร.ได้แจ้งล่วงหน้าก่อนปิดบ่อขยะนานหลายปี แต่ปัจจุบันองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังไม่สามารถรวมตัวเพื่อกำหนดแนวทางการบำบัดขยะรวม หรือมีแนวทางอย่างไรหลังจากนานกรัฐมนตรีกำหนดนโยบายให้การจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติ ”นายประมวล กล่าว นายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำรวจจุดทิ้งขยะแบบฝังกลบที่มี อบต.และเทศบาลดำเนินการทุกอำเภอ เพื่อดูปริมาณขยะ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะหากใกล้พื้นที่ป่าต้นน้ำอาจจะมีกระทบกับน้ำใต้ดิน ในระยะยาวอาจมีการปนเปื้อนของโลหะหนัก คาดว่าหลังจาก ศร.ปิดบ่อขยะจะมีองค์กรท้องถิ่นจำนวนมากใช้วิธีฝังกลบแก้ปัญหาเฉพาะหน้า นายสมนึก รุ่งกำจัด คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า การประชุมแทบทุกครั้งตัวแทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นตัวแทนการประชุมและไม่ได้แสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์กับแนวทางการจัดการขยะแบบบูรณาการ ทำให้จังหวัดเสียโอกาสนานหลายปีในการจัดหาสถานที่บำบัดขยะด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม สำหรับผู้บริหารและนักการเมืองท้องถิ่นส่วนใหญ่จะไม่สนใจริเริ่มทำโครงการ เพราะกลัวจะมีผลกระทบกับคะแนนนิยม นายวสันต์ เผ่าพันธุ์ ปลัด อบต.วังก์พง อ.ปราณบุรี กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้เตรียมสถานที่ทิ้งขยะแบบฝังกลบที่หมู่บ้านหนองหอย แต่ถูกชาวบ้านคัดค้าน หากครบกำหนดปิดบ่อขยะภายใน ศร. ถ้าไม่มีสถานที่ทิ้งก็ต้องจ้างเอกชนนำขยะวันละ 4 ตัน ไปทิ้งที่ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี แต่ยังติดขัดในการจัดสถานที่สำหรับกองขยะ เพื่อรอใส่รถบรรทุกไปบำบัดที่ปลายทาง ///////