กรมศิลปากรพร้อมเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในกรุงเทพฯ 16 มิ.ย.นี้
นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เห็นชอบมาตรการผ่อนคลายการดำเนินการกิจการและกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งรวมถึงพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. กรมศิลปากรจึงเตรียมเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 16 มิ.ย.นี้ พร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

สำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มี 4 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรีอนุสรณ์