ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ภรณี ลีนุตพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ ทีมผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร วังฉาย และคุณอุดม สุขสุดประเสริฐ ตัวแทนศิษย์เก่า นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมมอบหุ่นยนต์ประดู่แดงฉายแสง UVC ให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และ ผศ.นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ

หลังจากนั้น เวลา 13.00 น. ได้เดินทางไปมอบหุ่นยนต์ประดู่แดงฉายแสง UVC ให้แก่สถาบันบำราศนราดูร โดยมี นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคเงิน เพื่อเป็นเงินทุนวิจัยสำหรับพัฒนาและสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ป้องกัน ควบคุม รักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) โรคติดเชื้ออื่น ๆ ให้กับสถานพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาและเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและต้านภัยโควิด มจพ.” ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจพ. เลขที่บัญชี 907-3-50043-2 หรือเว็บไซต์ http://covid-19.kmutnb.ac.th/donate_info.php ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1602-1604 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1121, 1166, 2091, 1175