ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เน้นดูแลประชาชนตามแนวชายแดน ป้องกันเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และการป้องกันโควิด-19

ที่ศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก พล.ต. นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าดำเนินงานของโครงการฯ โดยศูนย์นี้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์กรณีพิพาทแนวเขตแดนบ้านร่มเกล้าไทย-ลาว แล้วยุติลงเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธุ์ 2532 ซึ่งกองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็นกองอำนวยการนี้ขึ้น ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ จำนวน 25,799 ไร่ ทำการจัดตั้ง เป็นหมู่บ้านราษฎรอาสาสมัครป้องกันตนเองชายแดน หรือ อพป. จำนวน 8 หมู่บ้าน ๆ ละ 50 หลังคาเรือน เพื่อให้เกิดการเกื้อกูลดูแลกัน แล้วยังเป็นหมู่บ้านยุทธศาสตร์ตามแนวชายแดนไทยลาว ของ จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์ด้วย ตลอดจนสนับสนุนและประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการในพื้นที่ โดยมีหมู่บ้านเป้าหมายที่จะดำเนินการให้ครบ 21 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีเหตุการณ์ที่น่านเป็นห่วง ทั้งนี้ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ยังขอให้กำลังพลของหน่วย กองพลทหารม้าที่ 1 ที่เข้า

มาดูแลในพื้นที่นี้ ได้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด -19 ป้องการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายตามช่องทางธรรมชาติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ อีกด้วย

Life IF