เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 11 มิ.ย.64 ที่ศาลากลางบ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 9 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายไพโรจน์ โคตรสมบัติ นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ นายวีระศักดิ์ โคตรสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารณภัยจังหวัดยโสธรร่วมกันมอบเงินให้กับครอบครัวผู้ประสบ อัคคีภัยที่ผ่านมา จำนวน 7 ราย รวม162, 500 บาท

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเปิดเผยว่า จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนราษฎรบ้านเชียงหวางหมู่ที่ 7 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เกิดเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564 ได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน 3 หลังคาเรือนเสียหายบางส่วน 4 หลังคาเรือนและจังหวัดยโสธรได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอัคคีภัยไฟเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เนื่องจากเทศบาลตำบลสำราญมีงบประมาณไม่เพียงพอ จังหวัดยโสธรโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัย ได้จัดสรรงบประมาณ ช่วยเหลือ ผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้ ทั้ง 7 รายจำนวน 162,500 บาท

Life IF