เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนดัง ออกหนังสือ เรื่อง ขอส่งตัวข้าราชการครูไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ระบุว่า

ด้วยโรงเรียนบ.... ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณี ข้าราชการครู นาย.... ตำแหน่ง ครูปฏิบัติงานสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียน....... มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใช้วาจาไม่สุภาพ ส่อเสียดและแสดงออกด้วยข้อความที่หยาบคาย สื่อสารและออกสื่อ Social Media Facebook ด้วยประโยคที่หยาบคาย ดูถูก ก้าวร้าวหลาย ประโยคที่ส่อเสียดทางเพศอย่างรุนแรง ผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้เห็นข้อความของครูเป็นจำนวนมากขาดความ เชื่อมั่นในการเป็นแบบอย่างที่ดี นั้น ในการนี้ โรงเรียนได้รับทราบข้อมูลจากเอกสาร หลักฐานและสื่อต่างๆ จึงได้ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงทันทีตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 และเพื่อความปลอดภัยของผู้เรียน ลดความกังวลของผู้ปกครอง และเพื่อให้คณะกรรมการสามารถดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงจากพยานบุคคลหรือพยานหลักฐานต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ จึงขออนุญาตส่งตัว นาย... ข้าราชการครู มาช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เมื่อการดำเนินการสืบสวน สอบสวนเสร็จสิ้นโรงเรียนจักรายงานผลเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

Life IF