กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิฯ พร้อมช่วยเหลือเยียวยานักเรียนอุเทนถวายถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต และมุ่งส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพในสถานศึกษาเพื่อลดการละเมิดสิทธิ

สืบเนื่องจากกรณี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ถูกรุ่นพี่จำนวน 12 คนทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย ปทุมวัน กรุงเทพฯ และเสียชีวิตในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ตามที่เป็นข่าว

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ห่วงใยและสั่งการให้เร่งดูแลการเคารพสิทธิมนุษยชนและละเมิดสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อสร้างสังคมสู่เป้าหมาย "ลดการละเมิดสิทธิในสังคม" ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีความยินดีและให้การสนับสนุนทางมหาวิทยาลัย ในการเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ และสิทธิมนุษยชน ของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของทางมหาวิทยาลัย เพื่อให้สังคมมุ่งสู่เป้าหมาย "ลดการละเมิดสิทธิในสังคม" อีกทั้ง เพื่ออำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยตามนโยบายของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สำหรับการช่วยเหลือเยียวยา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีความห่วงใยครอบครัวและพร้อมช่วยเหลือตามแนวทาง "ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน" โดยประสานพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเพื่อสอบถามความคืบหน้าทางคดี และประสานทายาทของผู้เสียหายเพื่อแจ้งสิทธิค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 พร้อมทั้งให้คำแนะนำการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญา พร้อมกับหลักเกณฑ์การฟ้องคดีแพ่งฐานละเมิด รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามบทบาทภารกิจกรมฯ เพื่อให้ครอบครัวผู้เสียหายได้รับทราบถึงสิทธินั้น

ทั้งนี้ นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า กรณีผู้เสียหายในคดีอาญา หากถูกผู้อื่นกระทำให้เสียชีวิตโดยที่ตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิด ทายาทมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเยียวยาในฐานะที่ตกเป็นเหยื่อ ได้แก่ (1) ค่าตอบแทนกรณีถึงแก่ความตาย จำนวน 50,000 บาท (2) ค่าจัดการศพ จำนวน 20,000 บาท (3) ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู จำนวน 40,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,000 บาท โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯ

👉สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ส่วนกลาง (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) และ ส่วนภูมิภาค (สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ทุกแห่งทั่วประเทศ) หรือ ติดต่อที่ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77"

Life IF