กรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอเชิญชวนองค์กรหรือหน่วยงานเสนอชื่อบุคคล พร้อมประวัติชีวิตและผลงานของศิลปินเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2564
นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) กำหนดการสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอันทรงคุณค่าและเป็นการสนับสนุนให้ศิลปินได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน รวมทั้งอนุรักษ์ศิลปะแขนงต่างๆ ไว้ไม่ให้สูญหาย
โดยศิลปินแห่งชาติ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะใน 3 สาขา ดังต่อไปนี้ สาขาทัศนศิลป์ ประเภทวิจิตรศิลป์ และประเภทประยุกต์ศิลป์ สาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประเภทดนตรีสากลและนาฏศิลป์สากล ประเภทภาพยนตร์และละคร และ สาขาวรรณศิลป์ ทั้งนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะประกาศผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
โอกาสนี้ องค์กรหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์ส่งรายชื่อศิลปินเข้ารับการพิจารณา สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่กลุ่มยกย่องเชิดชูเกียรติทางวัฒนธรรม กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โทร. 0 2247 0013 ต่อ 1311, 1320, และ 1326 โทรสาร 0 2645 2975 ตามวัน เวลาราชการ หรือที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมวัฒนธรรม http://www.culture.go.th เว็บไซต์กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม http://www.culture.go.th/cul_fund และเว็บไซต์หออัครศิลปิน http://www.culture.go.th/subculture8 ต่างจังหวัดขอรับรายละเอียดได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

Scan เพื่อรับรายละเอียดประกาศและคู่มือหลักเกณฑ์การคัดเลือก