ก.วัฒนธรรมแต่งตั้งข้าราชการเป็นผู้อำนวยการกอง-วัฒนธรรมจังหวัด-ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรใหม่ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง รวม 10 ราย
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้มีการประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูงและประเภทอำนวยการ ระดับสูงใน วธ. ไปเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 จำนวน 10 ราย โดยมีข้าราชการที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนดังประกาศสมัครเข้ารับการคัดเลือก และขณะนี้คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ล่าสุดได้ลงนามคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ 150/2564 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 มาตรา 132 และมาตรา 137 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงใน วธ. จำนวน 10 ราย ดังนี้

1 นางพนารัตน์ คนขยัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม แต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 2. นางอภิญญา สุวรรณ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง แต่งตั้งให้เป็นวัฒนธรรมจังหวัดยะลา 3.นางสาวสุกัญญา โพธิเสถียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แต่งตั้งให้เป็นวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส 4.นางสมมารถ คำถนอม นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี แต่งตั้งให้เป็นวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 5.นางวันทนีย์ มีแสง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง แต่งตั้งให้เป็นวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง

6.นายชินณวุฒิ วิลยาลัย ผู้อำนวยการกองโบราณคดีใต้น้ำ กรมศิลปากร แต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการกองโบราณคดี กรมศิลปากร 7.นางสาวสุกัญญา เบาเนิด นักโบราณคดีชำนาญการพิเศษ สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา แต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา 8.นายธนภัทร จิตสุทธิผล นายช่างเทคนิคอาวุโส กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น แต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น 9.นายวิเชต ลิ้มภักดี นายช่างเทคนิคอาวุโส กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี แต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี และ10. นายพงศ์ธันว์ สำเภาเงิน นักโบราณคดีชำนาญการพิเศษ กองโบราณคดี แต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา
ทั้งนี้ ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งถือเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามตำแหน่ง สามารถทำงานด้านวัฒนธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงงานของกรมศิลปากรได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ