กรุงเทพมหานคร แจ้งหน่วยบริการตรวจเชิงรุก COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 12 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป กระจายไปในพื้นที่ 5 กลุ่มเขตดังนี้

โดยเอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องใช้
-บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
-ปากกาส่วนตัวเพื่อใช้ลงทะเบียน (เลี่ยงการสัมผัสหรือส่งต่อ)

Life IF