เลขาธิการ ส.ป.ก. นำทีมมอบส้มเขียวหวานแก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรมีรายได้ในช่วงสถานการณ์โควิด19

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. จากสถานการณ์โควิด 19 เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ส้มเขียวหวานแม่สินพัฒนา ได้รับผลกระทบไม่สามารถนำผลผลิตส้มออกจำหน่ายได้ ประกอบกับสถานการแพร่ระบาดดังกล่าว พ่อค้าผู้รับซื้อผลผลิตในราคาต่ำส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ส.ป.ก. จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและผู้ที่สนใจอุดหนุนสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้และนำผลผลิตดังกล่าวมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รวม 12 แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 2,500 กิโลกรัม


         
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นางกรรณิการ์ พึ่งเงิน ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน(ผู้แทนจาก ส.ป.ก.สุโขทัย) มอบส้มเขียวหวาน จำนวน 500 กิโลกรัม ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีธัญญา โดยมี นายศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

นอกจากนี้ นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้รับมอบหมายจาก ท่านเลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วยนางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย มอบส้มเขียวหวาน จำนวน 200 กิโลกรัม ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์การเเพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีนาย ทรงพล สวยสม ผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดนนทบุรี และบุคลากรทางการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Life IF