ศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พุทธศักราช 2564 ปฏิทินจันทรคติ ขึ้น 2 ค่ำ เดือนแปด ปีฉลู ..00.. สร้างชื่อให้กับประเทศไทย The Elephant บ้านคนบ้านช้าง ของ ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา ศิลปินศิลปาธร ผลงานสถาปัตยกรรมโครงสร้างบ้านคน–บ้านช้าง ถูกจัดให้เป็นหนึ่งใน 5 พาวิลเลียนที่น่าสนใจที่สุด ในนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ 17 ประเทศอิตาลี จัดแสดงอยู่เวลานี้ ..00.. โดยนิทรรศการตั้งหัวข้อ How will we live together? “เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร” รศ.ดร.อภิรดี เกษมศุข ภัณฑารักษ์ ถ่ายทอดความสัมพันธ์ระหว่างการอยู่ร่วมกันของคนและช้างไทย ได้สำรวจเรื่องราวของชาวกูย กลุ่มชาติพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ที่ใช้ชีวิตใกล้ชิดกับช้างมายาวนานหลายร้อยปี มาร้อยเรียงเนื้อหาบอกเล่าผ่านนิทรรศการนำเสนอบ้านที่สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงทั้งคนและช้าง ..00.. โครงสร้างบ้านคน–บ้านช้าง เป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสุรินทร์ และเครือข่าย ..00.. ส่วนรายการนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยประกาศผลการคัดเลือกศิลปินรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ประจำปี 2564 จำนวน 70 คน สำรอง 2 คน กันไปเรียบร้อย ..00.. เครือข่ายคนรุ่นใหม่ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดก.วัฒนธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของเด็ก เยาวชน และประชาชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ส่วนกลางไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด โดยมี นางจริญญา จักรกาย ผอ.กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง และแกนนำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 308 คน เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564 ..00.. คุณค่าอาคารเก่า นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพิพิธภัณฑสถานวิทยาแก่บุคคลภายนอก (ปีที่ 17) หัวข้อ “พิพิธภัณฑ์ในอาคารเก่า” โดยถอดบทเรียนจากการปรับปรุงอาคารหมู่พระวิมานในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มาเป็นกรณีศึกษา มีผู้เข้าอบรมจำนวน 20 คน จาก 18 หน่วยงาน นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรมว.วัฒนธรรม นางสมลักษณ์ เจริญพจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (SPAFA) มาเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ในการอบรมครั้งนี้ แล้วพบกันใหม่ ..00


"บ้านคนบ้านช้าง" ถูกจัด 5 อันดับพาวิลเลียนที่น่าสนใจที่สุด นิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ 17 ประเทศอิตาลี


นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดก.วัฒนธรรม เปิดกิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของเด็ก เยาวชน และประชาชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม


นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร


วิทยากรกิตติมศักดิ์ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรมว.วัฒนธรรม นางสมลักษณ์ เจริญพจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (SPAFA)