โรงเรียนบ้านกุดฮู ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ประสบกับปัญหาน้ำต้นทุนไม่เพียงพอกับการทำเกษตรในโครงการเกษตรอาหารกลางวันของโรงเรียน และไม่มีระบบกระจายน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 กรมทรัพยากรน้ำ จึงได้เข้าไปดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

โดย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ์ ยืนยันว่า หลังจากดำเนินการแล้ว คุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนจะดีขึ้น มีอาหารที่สมบูรณ์ นอกจากนี้พื้นที่รอบนอกโรงเรียนก็จะได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกัน

Life IF