วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ ห้อง 246 สนามราชมังคลากีฬาสถาน โดยมี นายอัครพร จิตรอำนวย รักษาการนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยสมาชิกผู้ก่อตั้ง ประกอบด้วย นายวันกล้า ขวัญแก้ว, นายมนูญ อุทะกะวารี, นายณฤติ ศรีทอง, นายเกริกชัย คุณโฑ, นายอัครพร จิตรอำนวย, นายศักดิ์สิทธิ์ สุภาภรณ์พงษ์, นายธนโชติ ธนวิกรานต์, นายประเสริฐ มณีเลิศชัย และนายนำลาภ เบ้าสุวรรณ เข้าร่วมประชุม ซึ่งถือว่าเกิน 1 ใน 4 ของผู้มีสิทธิ์ ตามข้อบังคับของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ ข้อ 34. ในการประชุมใหญ่ จะต้องมีสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงมาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 จึงจะเป็นองค์ประชุม

สำหรับวาระสำคัญ ได้แก่ วาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่แทนชุดเก่าที่หมดวาระ ตาม ระเบียบข้อบังคับของสมาคม ข้อ 31. ให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้ง นายกสมาคมและคณะกรรมการใหม่ ขึ้นมาทำหน้าที่แทน

ทั้งนี้ในที่ประชุม ได้มีการเสนอชื่อ นายวันกล้า ขวัญแก้ว เพียงผู้เดียว และได้รับการรับรองจากสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเป็นเอกฉันท์ ทำให้ นายวันกล้า ขวัญแก้ว ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่ง นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ เป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน โดยหลังจากนี้จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านต่างๆ และยื่นขอจดทะเบียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อต่อไป

สำหรับ สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินกิจกรรมด้านสื่อสารมวลชน และอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่สมาชิก พร้อมทั้งช่วยเหลือสวัสดิการแก่สมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตโควิด-19 และเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยการประสานงานกับหน่วยงาน สภากทม. ตลอดจนกิจกรรมตอบแทนสังคม จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อการกุศล มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

Life IF