DITP จัดเสวนาออนไลน์ (Webinar) “ขนส่งผลไม้ไปจีน...ที่นี่มีคำตอบ” ตามนโยบายนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกและ รมว.พาณิชย์ที่ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินการให้ความรู้ เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับมาตรการ กฎระเบียบต่างๆ ในการขนส่งผลไม้ไทยข้ามแดนไปยังประเทศจีนให้มีความคล่องตัวและสะดวกยิ่งขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายในงานมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในพื้นที่ประเทศเป้าหมายและประเทศที่อยู่ในเส้นทางขนส่งได้แก่ ทูตพาณิชย์และทูตเกษตรจากภูมิภาคจีน ทูตพาณิชย์จากสปป.ลาวและเวียดนาม ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศของไทยมาร่วมให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมฟังทั้งสิ้นกว่า 1,900 ราย

นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกเป็นวงกว้าง และประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าไปยังประเทศจีนสามารถกลับมาดำเนินการได้ โดยประเทศจีนนั้นถือเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญอันดับ 1 ของไทยมาตลอด 8 ปี หนึ่งในสินค้าส่งออกสำคัญได้แก่ ผลไม้ ซึ่งการส่งผลไม้ข้ามแดนในไตรมาสแรกของปี 2564 มีมูลค่าถึง 8,145 ล้านบาท และถึงแม้ว่าการขนส่งสินค้าข้ามแดนจะดำเนินการได้ แต่ประเทศต่างๆที่อยู่ระหว่างเส้นทางการขนส่งได้ออกมาตรการและกฎระเบียบในการขนส่ง เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 การขนส่งสินค้าจึงไม่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว การขนส่งใช้ระยะเวลามากขึ้น การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการจึงเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะสำหรับผลผลิตที่กำลังจะออกมาในฤดูกาลต่อๆไป

น.ส.พรรณกาญจน์ เจียมสุชน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย กล่าวถึงเส้นทางการขนส่งผลไม้ผ่านเวียดนามไปยังจีน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงสถานการณ์บริเวณด่านศุลกากรในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมที่ผ่านมาเกิดความแออัด เนื่องจากปริมาณรถขนส่งผลไม้ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงปกติ และมาตรการรองรับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีความเข้มงวดมากขึ้น ส่งผลให้การขนส่งสินค้าล่าช้า สินค้าเสียหาย โดยเฉพาะสินค้าผลไม้ และได้แนะนำเส้นทางในการขนส่งทางเลือกเพื่อลดความแออัด เช่น การขนส่งผ่านด่านหม่องก๋าย เป็นต้น

นางณชธร มโนปัญจศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุณหมิง กล่าวว่าหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ประเทศจีนมีการปรับมาตรการนำเข้า-ส่งออกผลไม้ ซึ่งมาตรการต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง โดยเฉพาะพื้นที่เขตชายแดนทางบกในมณฑลยูนนาน การปิดด่านต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกผลไม้ไทยไปยังประเทศจีน อย่างไรก็ตาม โอกาสของผลไม้ไทยในตลาดจีนยังมีสูง เนื่องจากผลไม้ไทยมีได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวจีนเพิ่มขึ้น และชาวจีนนิยมให้ผลไม้ไทยเป็นของขวัญ

นายสุวิทย์ รัตนจินดา ประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย กล่าวว่าผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากการที่รัฐบาลจีนผลักดันเมืองหนานหนิงให้เป็นจุดกระจายสินค้าทั้งภายในประเทศจีน ภูมิภาคตะวันออกกลางและยุโรป รวมทั้งโครงการ The China- ASEAN Agricultural Product Distribution Center ซึ่งช่วยเหลือผู้ประกอบการโลจิสติกส์ และผู้ส่งออกสินค้าเกษตรกระจายสินค้าในประเทศจีนได้รวดเร็วขึ้น

นอกจากนี้ภายในงานเสวนา ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศของไทยมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ข้อมูลข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ได่แก่ นายสุวิทย์ รัตนจินดา ประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย นางสาวกฤชวรรณ ซื้อเจริญชัย บริษัทยูโรเอเซีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด และ ดร. สุรัตน์ จันทองปาน บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

Life IF