เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติเพื่อติดตามความก้าวหน้าและการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย รวมถึงการพิจารณาแผนบริหารจัดการด้านการประมง แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกันการทำประมงผิดกฎหมายเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัตินั้น ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทำงานแบบบูรณาการร่วมมือและประสานงานอย่างใกล้ชิด เพื่อลดอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และให้การช่วยเหลือหรือลดผลกระทบแก่ผู้ประกอบการในภาคประมง ภายใต้ช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน และให้ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ พร้อมกับกำชับให้ทุกหน่วยพิจารณาด้วยความรอบคอบและทันต่อสถานการณ์