วันที่ 2 มิ.ย. 64 นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ ได้ส่งหนังสือลงวันที่ 1 มิ.ย. 2564 ถึงผู้ว่าราชการ 76 จังหวัดทั่วประเทศ เรื่องการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร กรณีการระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumnpy Skin Disease : LSD) โดยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2560 และ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2562

มีหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2563 เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2556 ด้วยได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่พบในโค กระบือ และสัตว์เคี้ยวเอื้องต่างๆ ตามรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน (LSD)

สำหรับอัตราเงินชดเชยรายได้ให้เกษตรกรเจ้าของโค กระบือ ตามจริง แต่ไม่เกินรายละ 2 ตัวเป็นเงินสดผ่านบัญชีเงินฝากเกษตรกร สัตว์อายุ น้อยกว่า 6 เดือน โคจ่ายเงินเยียวยา 6,000 บาทต่อตัว กระบือเยียวยา 8,000 บาทต่อตัว จ่ายตามจริง แต่ไม่เกินรายละ 2 ตัวต่อราย, อายุ 6 เดือนถึง 1 ปี โคจ่ายเงินเยียวยา 12,000 บาทต่อตัว กระบือเยียวยา 14,000 บาทต่อตัว, อายุมากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี โคจ่ายเงินเยียวยา 16,000 บาทต่อตัว กระบือเยียวยา 18,000 บาทต่อตัว, อายุมากกว่า 2 ปี โคจ่ายเงินเยียวยา 20,000 บาทต่อตัว กระบือเยียวยา 22,000 บาทต่อตัว

“เงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบราชการ จะจ่ายตามจริงไม่เกินรายละ 2 ตัว หากเลี้ยงทั้งโค และกระบือ และเป็นโรคลัมปี สกิน ทั้งโคและกระบือ ต้องรับสิทธิชดเชยได้ทั้งโคและกระบือ แต่ไม่เกิน 2 ตัว”