สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 60 ทรงย้ำการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคน แนะครูต้องปรับตัวแสวงหาความรู้ใหม่ๆทันโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว รวมทั้งต้องสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 ให้แก่ครูผู้มีคุณสมบัติเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 11 รายจาก 11 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และติมอร์-เลสเต ดำเนินการโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสเปิดงาน ตอนหนึ่งว่า ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ทั้ง 11 คนจาก 11 ประเทศ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่าครูทั้ง 11 ท่าน เป็นครูที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทเป็นอย่างมาก ตลอดชีวิตการสอนของครูได้อุทิศตัวให้กับลูกศิษย์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา จนประสบความสำเร็จในชีวิตและการศึกษาที่สูงขึ้น

ข้าพเจ้าอยากจะชี้ให้เห็นจุดสำคัญที่ว่า การศึกษามีความหมายต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยครูมีบทบาทสำคัญ ต้องเตรียมพร้อมทั้งความรู้ ทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเราอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ครูจำเป็นต้องพัฒนาตนเองแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ ต้องตระหนักในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัวที่เกิดขึ้น ไม่เช่นนั้นครูก็ไม่สามารถติดตามการพัฒนาของนักเรียนได้
การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคน ที่ต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนด้านเทคนิคและระดมทรัพยากร ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาการ

ที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากเวทีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปี 2558 ที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การสอนของครู ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะการจัดงานในปีนี้ ซึ่งตรงกับการเฉลิมฉลองวันครูโลกปี 2560 ภายใต้หัวข้อ "อิสรภาพทางการสอน อำนาจการจัดการสอนของครู” จึงเป็นโอกาสอันดีในการเรียนรู้ถึงการทำงานด้านการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ของครูผู้ได้รับรางวัล ทั้ง 11 ท่านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำหรับครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560 ทั้ง 11 ประเทศ จะได้รับรางวัลพระราชทาน เหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร โล่ เข็มเชิดชูเกียรติทองคำ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 เหรียญสหรัฐ ดังนี้
1. มาดามลิม ซง โงว เนการาบรูไนดารุสซาลาม ครูสอนวิชาเคมี ระดับ A-level ที่วิทยาลัยดูไลเพนกิรัน มูด้า อัล-มูตาดี บิลลา (DuliPengiran Muda Al-Muhtadee Billah College)
2.นางดี โส พอน ราชอาณาจักรกัมพูชา ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนประถมคุมร็อกร่อง(Kumroukrong)
3.นายเอนชอน ระมัน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาเมกาวังงี(Mekarwangi Public Elementary School)

4. นางคูนวิไล เคนกิติสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาทองคัง (Thongkang school) กรุงเวียงจันทร์
5. มาดามฮัจญะห์ ซารีปะ บินดี เอิมบง ประเทศมาเลเซีย ครูสอนทักษะชีวิต คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมอิมเทียส ยายาซัน ทีแรงกานู (ImtiazYayasanTerengganu High School)

6. นายทัน ทุม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ครูสอนภาษาอังกฤษและหลักสูตรร่วมระดับมัธยมโรงเรียน เมืองยัวดายี แคว้นซาเกรง
7. ดร. เฮซุส อินสิลาดา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา โรงเรียนมัธยมแห่งชาติอัลคาเด กูสทีโล(Alcarde Gustilo Memorial National High School)
8. มาดามสะรับจิต คอร์ บุตรีฮาร์ดิปซิงห์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ครูสอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนประถมแอนเดอสัน
9. นางลีโอโปลดีนา โจนา กูเตเรส สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์กลางประถมศึกษาเซนโฮเซ (S.Jose Basic Education Central School)
10. นางฟาน ถิหนือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ครูสอนภาษาอังกฤษ และหัวหน้าหมวดประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ต่างประเทศโรงเรียนมัธยมชั้นนำเลอกวิดง (Le Quy Don Gifted School) เมืองดานัง และ11. นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง ประเทศไทย ครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จ.นนทบุรี