สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ขอแจ้งเตือนนายจ้าง/สถานประกอบการ ห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานโดยเด็ดขาด มีโทษปรับถึง 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคนหากผิดซ้ำมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

นายปัญญา ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า ขณะนี้มีข่าวการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานในจังหวัดต่างๆ เป็นจำนวนมาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย จึงขอเตือนให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จะรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน หากเป็นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงและเป็นสาเหตุหนึ่งของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ชายแดนแล้ว นอกจากจะมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องถึง 3 ฉบับ คนต่างด้าวดังกล่าวยังจะไม่สามารถขอรับใบอนุญาตทำงานได้ และหากนายจ้าง/สถานประกอบการใดที่รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงานจะมีความผิดตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อหา “รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงาน” มีโทษตามมาตรา 102 ปรับ 10,000 – 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี ส่วนคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานจะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท และถูกผลักดันส่งกลับประเทศต้นทาง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าว ขอให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหากผู้ใดพบเห็นแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย ให้แจ้งสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5561 0218-9 ในวันและเวลาราชการ