คปก. อนุมัติโครงการพัฒนายึดคืนพื้นที่ตามคำสั่ง คสช. พร้อมพัฒนาศักยภาพพื้นที่รองรับการขยายตัวของชุมชน เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) โดยมีการพิจารณาอนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่ง คสช. ที่ 36/2559 ตลอดจนการอนุมัติกรอบวงเงินการดำเนินแผนงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ ส.ป.ก. ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้เร่งแก้ปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดที่ดินทำกินให้แก่พี่น้องเกษตรกร ซึ่งในที่ประชุม คปก. ได้พิจารณาโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแปลงที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่ง คสช. ที่ 36/2559 ในพื้นที่จังหวัดชุมพร 1 แปลง (แปลง No. 83) จังหวัดกระบี่ 2 แปลง (แปลง No. 601 และ 603) และจังหวัดเชียงใหม่ 5 แปลง (แปลง No. 786, 787, 788, 789 และ 790) ซึ่งเป็นการปรับพื้นที่ และปรับปรุงถนนสายหลัก ผิวจราจรหินคลุก เพื่อจะช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแปลงและขนส่งผลผลิตจากแปลงไปสู่ตลาดได้สะดวกยิ่งขึ้น ตลอดจนการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแบบครบวงจร การขุดสระ โครงการขุดบ่อบาดาล รวมทั้งระบบสูบน้ำแบบโซล่าร์เซลล์ และแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำเกษตรกรรมของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมถืงมีแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติการกำหนดขอบเขตวงรอบที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับประกาศ คปก. ทั้ง 2 ฉบับ เพื่อดำเนินการจัดที่ดินชุมชน กิจการที่เป็นการบริการหรือเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเกษตรกรในด้านเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงที่อยู่อาศัย ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่อันจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่ประเทศ

ด้านดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการกำหนดขอบเขตวงรอบที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในพื้นที่ที่ คปจ. ได้อนุญาตให้ดำเนินการจัดที่ดินชุมชนแล้ว จำนวน 10,495 ชุมชน 715,303 ราย/แปลง เนื้อที่รวม 479,552 ไร่ เฉพาะในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ไม่ทับซ้อนกับแนวเขตที่ดินของหน่วยงานอื่น และมอบให้ ส.ป.ก. ปรับปรุงขอบเขตวงรอบที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ซึ่ง ส.ป.ก. ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กำหนดขอบเขตวงรอบชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินพื้นที่ที่มีอัตราการขยายตัวสูง โดยไม่ทำให้สาระสำคัญของขอบเขตวงรอบที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปลี่ยนแปลงไป

ตลอดจนการกำหนดขอบเขตวงรอบที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามแผนงานจัดที่ดินชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 126 ชุมชน ในพื้นที่ 23 จังหวัด เพื่อดำเนินการจัดที่ดินกิจการที่เป็นการบริการหรือเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเกษตรกรในด้านเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงที่อยู่อาศัย ให้เป็นไปตามประกาศ คปก. เรื่อง การจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563 และประกาศ คปก. เรื่อง รายการกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2563