เมื่อวันที่ 20 พ.ค. นายสมชาย อังศิริลาวัลย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุรินทร์ กรมชลประทาน ได้ชี้แจงกรณี ฝายน้ำล้นของแก้มลิงหนองแวง ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ได้ชำรุดเสียหายพังนาน 2 ปี ชาวบ้านไม่มีน้ำใช้หน้าแล้งนั้นว่า แก้มลิงหนองแวงเป็นอ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดเล็ก รับน้ำจากลำห้วยกู่ ซึ่งมีพื้นที่รับน้ำค่อนข้างมาก ทำให้ในฤดูฝนมีปริมาณน้ำไหลผ่านในปริมาณมากและไหลแรง อีกทั้งยังอยู่ติดลำห้วยทับทัน ที่มีระดับน้ำในลำห้วยสูง ประกอบกับสภาพดินในบริเวณนั้นเป็นดินปนทราย ไม่มีความแข็งแรง และตัวฝายมีอายุใช้งานมานานกว่า 35 ปี เป็นเหตุให้ตัวฝายมีการชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา โดยเมื่อปี 2562 โครงการชลประทานสุรินทร์ได้ทำการซ่อมแซมฝายดังกล่าวให้อยู่ในสภาพที่สามารถพร้อมใช้งาน แต่ในช่วงเดือนกันยายน 2562 ได้เกิดพายุโซนร้อนโพดุล ส่งผลให้เกิดฝนตกหนัก จนทำให้ระดับน้ำในลำห้วยสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และไหลผ่านตัวฝายในปริมาณมาก เป็นเหตุให้ฝายได้รับความเสียหายจากการกัดเซาะด้านท้ายพัดเอาดินใต้ตัวฝายออกไป อีกทั้งในปี 2563 ยังมีปริมาณน้ำไหลผ่านบริเวณตัวฝาย จึงเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายเพิ่มมากขึ้น

กรมชลประทาน ได้วางแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ด้วยการนำดินไปถมปิดบริเวณที่ตัวฝายพังเสียหาย เพื่อให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ และเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 โครงการชลประทานสุรินทร์ ได้มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ไปชี้แจงทำความเข้าใจกับนายจอมศรี มลัยทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ รวมถึงราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน โดยได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งราษฎรต้องการให้ทำคันดินชั่วคราวพร้อมทั้งใส่ท่อลอดรับน้ำในบริเวณตัวฝายที่พังเสียหาย เพื่อเป็นการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และระบายน้ำได้ในฤดูฝน ซึ่งทางโครงการชลประทานสุรินทร์ อยู่ระหว่างดำเนินการอย่างเร่งด่วนแล้ว

สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โครงการชลประทานสุรินทร์ได้ประสานกับโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขและจัดทำแผนเสนองบประมาณก่อสร้างประตูระบายน้ำ “โครงการฝายบ้านน้อยขยูง” เพื่อกักเก็บน้ำในบริเวณแก้มลิงบ้านหนองแวง ขณะนี้โครงการฯอยู่ในแผนงานก่อสร้างปีงบประมาณ 2565 แล้ว ซึ่งกรมชลประทานจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนโดยเร็วต่อไป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน