กรมการข้าว เตรียมจัด "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2564" ยิ่งใหญ่ "กรมสมเด็จพระเทพฯ" เป็นองค์ประธานเปิดผ่านระบบออนไลน์ ยกขบวนองค์ความรู้ด้านข้าว เสิร์ฟให้พี่น้องชาวนาถึงหน้าจอ

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดทางออนไลน์ผ่านระบบ Video Conference งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยในปีนี้จะขึ้นในระหว่างวันที่ 4–6 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับชมงานโดยไม่จำเป็นต้องมาถึงสถานที่จัดงาน เป็นการรับชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆภายในงานทางระบบออนไลน์ ผ่านการถ่ายทอดสัญญาณภาพจากกรมการข้าวส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้ง 5 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า การเยี่ยมชมงานผ่านระบบออนไลน์ในครั้งนี้ ภายในงานทุกท่านจะได้รับชมนิทรรศการต่างๆมากมาย อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านข้าวของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 นิทรรศการงานวิชาการและงานวิจัยด้านข้าวใหม่ๆ ที่น่าสนใจ รวมไปถึงเทคโนโลยีการผลิตข้าวต่างๆที่จะมาจัดแสดงให้ได้รับชม

นอกจากนั้น ยังกำหนดให้ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศได้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และการผลิตข้าวที่เป็นประโยชน์ผ่านระบบออนไลน์ในครั้งนี้ด้วย เช่น การปรับพื้นที่นาด้วยระบบ Laser land leveling จากศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี แนวทางการอารักขาศัตรูข้าวจากศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จากศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้หน่วยงานภาคีเครือข่ายของกรมการข้าวและหน่วยงานภายนอกมาร่วมจัด
นิทรรศการ อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด,บริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน),
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทอื่นๆอีกมากมาย ที่จะมานำเสนอแนวความรู้ด้านข้าวในรูปแบบต่างๆทางออนไลน์ในครั้งนี้อีกด้วย

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมการข้าว ยังคงเดินหน้าภารกิจด้านข้าวอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง ภายใต้แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างเข้มงวด เพื่อให้พี่น้องชาวนาได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำนาได้อย่างมากที่สุด ทั้งนี้ การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ ทุกท่านสามารถรับชมได้ทางระบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Fanpage Rice News Channel โดยหลักจากสิ้นสุดการจัดงาน กรมการข้าวจะนำเทปบันทึกการถ่ายทอดสดมาเผยแพร่ไว้ให้ผู้ที่สนใจ สามารถเข้ามารับชมหรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Rice News Channel ด้วยเช่นกัน อธิบดีกรมการข้าวกล่าว