อย.4.0 สนองนโยบายรัฐบาล ส่งเสริมภาคเอกชนตามแนวทางประชารัฐให้ไทยสามารถผลิตยา “เฟนตานีล ซิเทรท รูปแบบฉีด”ใช้เองเป็นครั้งแรก เพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาของผู้ป่วยได้ทั่วถึงมากขึ้น.โดยร่วมมือกับ บ.สยามไบโอไซเอนซ์ จก. ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนานวัตกรรมศึกษาวิจัยพัฒนาเพื่อการผลิตวัตถุเสพติดที่หมดสิทธิบัตร ทดแทนการนำเข้าประหยัดงบประมาณของประเทศ

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการและการวิจัยพัฒนาเพื่อส่งเสริมการผลิตวัตถุเสพติดที่หมดสิทธิบัตรใช้เองภายในประเทศระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด โดยมี นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมด้วยอาจารย์เสนาะ อูนากูล ประธานกรรมการ , นายอภิพร ภาษวัธน์ประธานกรรมการบริหาร , นายทรงพล ดีจงกิจ กรรมการผู้จัดการและนายธวัชชัย พิเศษกุล กรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ร่วมลงนาม

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เน้นการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตยาขึ้นใช้เองในประเทศเพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศสามารถเข้าถึงยารักษาโรคได้อย่างเท่าเทียม นั้น
กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ซึ่งเป็นหน่วยงานกองทุนหมุนเวียน ภายใต้ อย.มีภารกิจในการจัดหายาสำเร็จรูปและนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเพื่อมาผลิตใช้ภายในประเทศได้สนองต่อนโยบายดังกล่าวในการส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพสามารถผลิตยาได้เองในประเทศ
โดยใช้กลไกประชารัฐ ซึ่งเป็นการสานพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพให้คนไทยมีโอกาสเข้าถึงยาและบริการสาธารณสุขที่เท่าเทียมและทันต่อการรักษาโดยความร่วมมือกันระหว่าง อย. และบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัดจึงเป็นการบุกเบิกอุตสาหกรรมผลิตยาภายในประเทศ ซึ่งจะทำให้ภาครัฐสามารถประหยัดงบประมาณในการนำเข้าวัตถุเสพติดสำเร็จรูปจากต่างประเทศ

รวมทั้งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านยาและค่ารักษาของประเทศอย่างมหาศาลต่อปี และในอนาคตหากสามารถขยายการผลิตสู่การส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน สามารถนำรายได้เข้าประเทศได้อีกส่วนหนึ่ง

นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการฯ อย. กล่าวว่า สำหรับโครงการแรก ตามบันทึกข้อตกลง จะดำเนินการวิจัยและพัฒนาสูตรเพื่อการผลิตยาเฟนตานีลซิเทรท แบบฉีด (Fentanyl citrate injection) ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษในกลุ่มโอปิออยด์ที่มีการใช้ในปริมาณมากและมีแนวโน้มสูงขึ้น ใช้บรรเทาอาการปวดปานกลางถึงรุนแรงเป็นทางเลือกให้กับแพทย์สั่งใช้แก่ผู้ป่วยในกรณีที่แพ้ยามอร์ฟีน เพทติดีนรวมทั้งสามารถใช้ร่วมกับยาระงับความรู้สึกเพื่อการผ่าตัดตลอดจนใช้บรรเทาอาการปวดหลังผ่าตัด ซึ่งในขณะนี้ยังต้องนำเข้ายาดังกล่าวมาจากต่างประเทศทั้งหมด หากประเทศไทยสามารถผลิตได้เอง จะทำให้มีราคาถูกลงลดขั้นตอนและระยะเวลาการนำเข้าลดความเสี่ยงของการเกิดการขาดแคลนยาจากปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งลดการสูญเสียเงินตราไปยังต่างประเทศ อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่“ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต่อไป

นายอภิพร ภาษวัธน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัดได้กล่าวถึงความพร้อมในส่วนของการวิจัย พัฒนาและผลิตยาในกลุ่มนี้ว่าบริษัทฯ ได้มีทีมงานที่จะพัฒนาสูตร พัฒนาการผลิตและพัฒนาการวิเคราะห์ยากลุ่มนี้ โดยเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์ตรงกับยาฉีดนอกจากนี้ บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัดซึ่งเป็นผู้ประสานงานในการจัดหาวัตถุดิบและยาต่าง ๆได้เจราจากับบริษัทชั้นนำของประเทศเยอรมนีที่จะให้การช่วยเหลือทางเทคนิคและต่อยอดผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้เพิ่มเติม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ดังกล่าวเป็นบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ยาที่ได้มาตรฐานยุโรปและได้มีการใช้กับผู้ป่วยมาเป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้โรงงานก็ได้เตรียมพื้นที่ผลิตไว้พร้อมสำหรับรองรับการผลิตยาในกลุ่มนี้ เพื่อจะสามารถนำงานวิจัยและพัฒนามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อพร้อมจำหน่ายได้ในไม่ช้า เพื่อตอบโจทย์สุขภาพของประเทศ และได้เตรียมศักยภาพไว้เพียงพอต่อการส่งออกสร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้แก่ประเทศอีกทางหนึ่งด้วย