แม่ฮ่องสอน พบผู้ป่วยโควิดเพิ่มอีก 1 ราย เป็นตำรวจคอมมานโด ที่กทม. รวมป่วยสะสม 40 ราย ทางโรงพยาบาลเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชน โดยสามารถลงชื่อเพื่อฉีดวัคซีนได้ที่ รพ.สต.และโรงพยาบาลใกล้บ้าน

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ว่า ณ ปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการระบาดระลอกใหม่เมษายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 40 รายกระจายใน 6 อำเภอ อ าเภอปาย 16 ราย แม่สะเรียง 10 ราย ปางมะผ้า 5 ราย สบเมย 5 ราย ขุนยวม 3 ราย และอำเภอเมือง 1 ราย ส่วนอำเภอแม่ลาน้อยยังไม่มีผู้ติดเชื้อ.ผู้ป่วยทั้ง 40 ราย จำแนกเป็นเพศชาย 24 ราย (60%) เพศหญิง 16 ราย (40%) โดยมีปัจจัยเสี่ยงจากการเที่ยวสถานบันเทิง หรือทำงานในสถานบันเทิง 60 % และอีก 40 % เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน โดยในวันนี้มีผู้ได้รับการตรวจ หาเชื้อในจังหวัดทั้งหมด 20 ราย พบผู้ติดเชื้อ.1.ราย ทำงานอยู่ในจังหวัดนนทบุรี และเดินทางกลับบ้าน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ รายที่ 40 ผู้ป่วยเพศชาย อายุ23 ปีทำงานที่กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ (Commando) จ.นนทบุรี มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอแม่สะเรียง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อจาก จ.นนทบุรี ให้ประวัติเดินทางกลับมาบ้านหมู่บ้านพะมอลอ หมู่ 9 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อ 30 เมษายน 2564 โดยรถโดยสารประจำทาง ของ บ.สมบัติทัวร์ เขตรังสิต วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 17.20 น. โดยนั่งเบาะ 5A.มาถึงสถานี บ.สมบัติทัวร์ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มีญาติมารับ และกลับมากักตัวที่บ้านตลอด วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ได้รับแจ้ง ว่าเพื่อนที่พักหอพักและอยู่ห้องเดียวกันที่ จ.นนทบุรี ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ที่ นนทบุรี โทรแจ้งโรงพยาบาลแม่สะเรียง และได้รับการตรวจหาเชื้อในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.35 น. ไม่มีอาการป่วยทางร่างกายใด ๆ โรงพยาบาลแม่สะเรียงตรวจคัดกรองและส่งตรวจหาเชื้อโดยวิธีRT-PCR ที่ รพ.ศรีสังวาลย์ และให้ผู้ป่วยไปกักตัวรอผลการตรวจที่บ้าน วันที่ 2 พฤษภาคม 2564.เวลา 21.00 น. ได้รับแจ้งผลจากทาง รพ.ศรีสังวาลย์ ว่าผลการตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลแม่สะเรียงไปรับผู้ป่วยมารักษาตัว อยู่ที่.Cohort.Ward.ของโรงพยาบาลแม่สะเรียง.และดำเนินการติดตาม ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้ง 13 ราย มารับการตรวจหาเชื้อต่อไป

นายเอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ในจำนวนผู้ป่วยทั้ง 40 ราย นั้น มีผู้ที่ได้รับการดูแลรักษาครบ 14 วัน และได้รับการประเมินจากทีมแพทย์ ว่าอาการดีขึ้น แพทย์อนุญาตให้กลับ ไปเฝ้าระวังสังเกตอาการต่อที่บ้านอีก.14.วัน จ านวน 28 ราย ขณะนี้ มีผู้ป่วยยังรับการรักษาทั้งสิ้น จำนวน 12 ราย โดยรักษาในโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 3 ราย โรงพยาบาลปาย 5 ราย และโรงพยาบาลแม่สะเรียง 4 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการป่วยรุนแรง สำหรับผู้ป่วยยืนยันที่สูงอายุและมีอาการทางเดินหายใจ จำนวน 1 รายนั้น ยังคงได้รับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจำนวนเตียงที่สามารถรองรับ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ศปก.จ.มส.)ผู้ป่วย.COVID-19 จำนวนทั้งหมด 116 เตียง ปัจจุบันรับผู้ป่วยไว้รักษา 12 เตียง ยังสามารถรองรับผู้ป่วย ได้อีก 104 เตียง

สำหรับการดำเนินงานเพื่อควบคุมการระบาดของโรค ได้สอบสวนโรคพบว่ามีผู้สัมผัสใกล้ชิด ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง จำนวนทั้งสิ้น 446 ราย ซึ่งได้ติดตามเพื่อทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้ว 427.ราย (ตรวจพบเชื้อ 15 ราย รวมอยู่ในยอดสะสม 40 รายแล้ว) และอยู่ระหว่างติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยันรายใหม่วันนี้ให้มารับการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไป

นายแพทย์ทศพล ดิษฐ์ศิริรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวถึงความก้าวหน้า ของการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้รับจัดสรรมาจำนวนทั้งสิ้น 4,840 คน
ได้จัดสรรให้แก่บุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 3,020 คน ฉีดเข็มแรกไปแล้ว 2,363.คน.(78%).จัดสรรให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม การแพร่ระบาดของโรค 1,520 คน ฉีดเข็มแรกไปแล้ว 1,453 คน (95%) และจัดสรรให้ประชากรกลุ่มเสี่ยง 300.คน ฉีดเข็มแรกไปแล้ว 62 คน (21%) สรุปในภาพรวมได้ดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 3,880 คน (80%) เข็ม 2 จำนวนทั้งสิ้น 1,185 คน (25%).โดยพบอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีนเพียงเล็กน้อย ได้แก่ ไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ พบมากที่สุด รองลงมา คือ คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย และปวด บวม แดง หรือ คัน บริเวณที่ฉีด ตามลำดับ

สำหรับแผนการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ของกระทรวงสาธารณสุข จะด าเนินการฉีดวัคซีน ให้ครบ 2 เข็ม แก่กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 บุคลากรด่านหน้าที่มีหน้าที่ ในการควบคุมป้องกันโรคภายในเดือนมิถุนายน 2564 และตั้งแต่วันที่ 1พฤษภาคม 2564.เป็นต้นมา ได้เริ่มลงทะเบียนจองคิวการฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุ60 ปี ขึ้นไป และกลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรังระยะ 5 โรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด/รังสีบำบัด/ภูมิคุ้มกันบำบัด โรคเบาหวาน และโรคอ้วน ที่มีน้ำหนัก มากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI.มากกว่า 35.กิโลกรัม/ตารางเมตร ผ่านระบบ LINE.OA.หมอพร้อม และในกรณีที่ ไม่มีสมาร์ทโฟน ให้ติดต่อจองคิวได้ที่โรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่

โดยจะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีน ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ส่วนกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 – 59 ปี สามารถจองคิวฉีดวัคซีนผ่านระบบ LINE OA หมอพร้อม ได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน ให้ติดต่อจองคิวได้ที่โรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ ซึ่งจะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนในเดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม แล้ว จะได้รับหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุมกันโรค กรณีโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019.(COVID-19).พ.ศ.2564.จากสถานบริการที่ฉีดวัคซีน ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกำหนดเป็นผู้ลงนามรับรอง

Life IF