สศร.จัดโครงการ “วัยเกษียณเขียนสร้างงาน” อายุระหว่าง 55 – 75 ปี เสริมสร้างทักษะวรรณศิลป์ร่วมสมัยเผยแพร่ออนไลน์
ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) กล่าวว่า จากข้อมูลที่ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจากสังคมผู้สูงอายุไปสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ โดยในขณะนี้มีประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปมากถึงร้อยละ 10 หรือมากกว่า 7 ล้านคน และคาดการณ์ว่าภายในปี 2583 ประชากรในกลุ่มนี้จะเพิ่มจำนวนเป็น 17 ล้านคน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ สศร.ได้เห็นความสำคัญในการรับมือสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย จึงจัดโครงการ “วัยเกษียณเขียนสร้างงาน” เพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะและประสบการณ์ของผู้สูงอายุ และสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเปิดการอบรมด้านวรรณศิลป์ให้กับผู้มีอายุระหว่าง 55 – 75 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงวัยใกล้เกษียณ และวัยเกษียณจากงาน ให้ได้รับการเรียนรู้ทักษะการเขียน ส่งเสริมการสร้างงานในรูปแบบการคิดโครงเรื่อง การย่อเรื่อง การเขียนความเรียงและสารคดี การใช้ภาษา และสร้างสรรค์วรรณศิลป์ร่วมสมัย เพื่อสร้างงานให้เป็นจริงในยุคออนไลน์

ทั้งกล่าวอีกว่า สศร.ได้เชิญศิลปินแห่งชาติ ศิลปินศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานเขียน มาร่วมเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านงานเขียน โดยนำร่องคัดเลือกวัยเกษียณ จำนวน 22 คน เข้าร่วมโครงการ และผลงานของผู้เข้ารับการอบรมในโครงการจะได้รับการตีพิมพ์รวมเล่ม และเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กเพจวัยเกษียณเขียนสร้างงาน ทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าวจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ระบบความคิด มุมมองต่างๆ ของผู้สูงอายุ ให้นำไปสู่การสร้างการยอมรับในสังคม โดยใช้ความรู้ความสามารถไปเพิ่มพูนต่อยอดสู่การเผยแพร่ต่อให้คนในครอบครัว ชุมชน หรือสาธารณชนได้ อย่างไรก็ตาม ในอนาคต สศร.จะมีการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้สูงอายุในงานศิลปะร่วมสมัยสาขาต่างๆ ทั้งการอบรมกับวิทยากรโดยตรง และการเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์ อาทิ งานฝีมือ งานเย็บปักถักร้อย งานทัศนศิลป์ ไปจนถึงงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างทักษะ กระบวนการคิดแก่ผู้สูงอายุ สร้างโอกาสในการผลิตผลงาน สร้างรายได้ และผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพของตนเองและสร้างความภาคภูมิใจด้วย