วันที่ 30 เม.ย.64 น.ส.ณากัญ กัณห์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง( ผอ.กกต.) ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าหลังจากมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) และนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีแล้วปรากฏว่า มีหน่วยเลือกตั้งที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งจำนวน 4 หน่วยเลือกตั้ง กกต. จึงมีคำสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลบางสะพานน้อย เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 อ.บางสะพานน้อย นายกเทศมนตรีตำบลปราณบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 11 อ.ปราณบุรี นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 26 อ.หัวหิน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 อ.สามร้อยยอด

น.ส.ณากัญ กำหนดการลงคะแนนใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีได้ในวันดังกล่าว สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ประกาศให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่จนถึงระยะเวลาภายใน 7 วันนับแต่วันออกเสียงลงคะแนนใหม่

นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน ในฐานะ ผอ. กกต.ประจำเทศบาล กล่าวว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยที่ 26 เขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเพียง 591 ราย จึงไม่มีผลกับการเปลี่ยนแปลงคะแนนของผู้สมัครนายกเทศมนตรีที่ได้รับการคะแนนเลือกตั้งสูงสุดอย่างไม่เป็นทางการ

มีรายงานว่า การลงคะแนนเลือกตั้งใหม่จะใช้งบประมาณของเทศบาลแห่งนั้น สำหรับเทศบาลไร่เก่า และ เทศบาลบางสะพานน้อยมีผู้สมัครนายกเทศมนตรีเพียงรายเดียว จึงไม่มีผลกับคะแนนของผู้สมัคร เช่นเดียวกับเทศบาลตำบลปราณบุรี การเลือกตั้งใหม่เพียงหน่วยเดียวไม่มีผลกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนคะแนนของผู้ชนะการเลือกตั้ง