นำเกร็ดข้อมูลศูนย์ศิลปาชีพบ้านพิเทน ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ให้ได้รู้จักกัน
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2536 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมพสกนิกรในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ณ ศาลาเตือนใจ บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ทรงรับทราบถึงปัญหาความเป็นอยู่ของราษฎร จึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการศิลปาชีพบ้านพิเทน จำนวน 2 โครงการ คือโครงการทอผ้าด้วยกี่กระทบ และโครงการปักผ้า ได้พระราชทานทุนทรัพย์ให้แก่สมาชิกทั้ง 2 กลุ่ม และอุปกรณ์ปักผ้า นอกจากนี้ยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างศูนย์ศิลปาชีพบ้านพิเทน โดยมีนายนิโซะ หะมะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านพิเทนได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างศูนย์ฯ

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านพิเทน ประกอบด้วย 1)กลุ่มทอผ้า มีสมาชิกทั้งหมด 98 คน สามารถทอผ้าได้จำนวน 20 คน ทอผ้าได้เดือนละ 1 ชิ้น ความยาว 38 เมตร 2)กลุ่มปักผ้า มีสมาชิก 48 คน สามารถปักผ้าได้จำนวน 12 คน ปักผ้าได้คนละ 1 – 4 ชิ้น รายได้ขึ้นอยู่กับลวดลายและขนาดของผ้าที่ปัก (ประมาณชิ้นละ 2,000 – 15,000 บาท) ในปี 2563 สามารถปักผ้าได้ 24 ชิ้น 3)กลุ่มแกะสลักไม้ เริ่มจัดตั้งกลุ่มฯ เมื่อปี 2542 ปัจจุบันมีสมาชิก 10 คน สมาชิกสามารถผลิตได้คนละ 2 – 3 ชิ้น ในปี 2563 สามารถแกะสลักไม้ได้รวม 28 ชิ้น โดยชิ้นงานที่แต่ละกลุ่มผลิตได้ทั้งหมดจะจัดส่งขายให้กับสำนักพระราชวังโดยตรง
ที่มาข้อมูล นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมศูนย์ศิลปาชีพบ้านพิเทน และเพื่อรับทราบชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิก เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564