วันที่ 27 เม.ย.64 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในโอกาสวันเสรีภาพของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ซึ่งตรงกับวันที่ 27เมษายน 2564

ฯพณฯ นายมาตาเมลา ซีริล รามาโฟซา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ กรุงพริทอเรีย

ในโอกาสวันเสรีภาพของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพที่มั่นคงระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างเสริมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว