วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้านห้วยสำราญ-ห้วยเจริญ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีเกษตรกรปลูกดอกเบญจมาศ มะลิ ดอกพุด คัตเตอร์ สร้อยทอง สร้อยไก่ ดาวเรือง ไม้ประดับ ได้แก่ พุด ใบเตย ปลูกเพื่อจำหน่าย และปลูกเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในกลุ่มแปลงใหญ่หลักร้อยล้านบาทต่อปี

นายบุญแถม ยอดแก้ว ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้านห้วยสำราญ-ห้วยเจริญ กล่าวว่า เดิมบ้านห้วยสำราญ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เกษตรกรมีอาชีพทำนา ทำไร่มันสำปะหลัง ในช่วงนั้นประมาณ ปี พ.ศ.2523 มีเกษตรกรในหมู่บ้านนำเบญจมาศพันธุ์มูเซอมาปลูกและเกิดรายได้ ทำให้เกษตรกรในหมู่บ้านสนใจทำการปลูกไม้ดอก แบบต่างคนต่างปลูกผลผลิตออกมาไม่ได้คุณภาพ ต่อมามีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เข้ามารวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกบ้านห้วยสำราญ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยนำพันธุ์เบญจมาศจากต่างประเทศเข้ามาทดลองปลูกและมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ทั้งนำเกษตรกรไปทัศนศึกษาการปลูกไม้ดอกที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย จึงนำความรู้ที่ได้ มาทำการปลูกและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตออกมาได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดและทำให้เกิดเป็นรายได้หลักของหมู่บ้าน มีรายได้ดีกว่าการทำการเกษตรอย่างอื่น จนเกิดมีการอพยพแรงงานคืนถิ่น จนถึงปัจจุบันนี้

นายสุนทร มีสิงห์ เกษตรอำเภอ กล่าวว่า ตำบลหนองไฮ มีพื้นที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 645 ไร่ ความเหมาะสมของดินเป็น S1 ทุกแปลง พื้นที่ปลูกอยู่นอกเขตชลประทานทุกแปลงปลูกโดยอาศัยน้ำจากแหล่งน้ำเช่น สระน้ำในไร่นา บ่อบาดาล หนองสาธารณะประจำหมู่บ้าน หนองกกดู่ และอ่างเก็บน้ำลำปลาค่าว มีเกษตรกรปลูกไม้ดอก จำนวน 104 ราย เป็น Smart Farmer จำนวน 20 ราย ดอกไม้ที่สามารถปลูกได้ทั้งปีจะมีดอกดาวเรือง คัตเตอร์ กุหลาบร้อยมาลัย ดอกพุด และดอกเบญจมาศที่ช่วงปลูกจะอยู่ระหว่างปี มกราคม-มีนาคม และยังสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรโดยการสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว

โดยในช่วงตุลาคม-กุมภาพันธุ์ ของทุกปี ทั้งหมูบ้านจะมีดอกไม้ที่บานทั้งหมดสวยงามเป็นจุดที่เหมาะให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูป มีค่าเข้าชมอยู่ที่ 20 บาท เท่านั้น และเมื่อหมดหน้าท่องเที่ยวยังสามารถปลูกดอกไม้ที่เป็นที่ต้องการของตลาด เช่น ดาวเรือง กุหลาบร้อยมาลัยไปจำหน่าย ตลาดในตัวเมืองจังหวัดอุดรธานีและมีพ่อค้าต่างจังหวัดมารับซื้อเช่น เลย หนองบัวลำภู หนองคาย ร้อยเอ็ด ขอนแก่น และพ่อค้าจากปากคลองตลาด ปริมาณผลผลิตไม้ดอก เกษตรกรผลิตได้ 350 ตัน/ปี สร้างรายได้มาถึงร้อยล้านบาทต่อปี

ด้านนายอเนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้านห้วยสำราญ-ห้วยเจริญ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีจะมีนโยบายของแปลงใหญ่คือ 1.การลดต้นทุน โดยการ ลดการใช้สารเคมี โดยการใช้สารไล่แมลง สารชีวภัณฑ์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น มูลไก่ และฮอร์โมน 2.การเพิ่มผลผลิต การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ การให้แสงสว่าง เพื่อยืดความยาวของช่อดอก 3.การเพิ่มมูลค่า โดยการจัดช่อร้อยมาลัย และจัดการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยรายได้เฉลี่ยจากการจำหน่ายไม้ดอกของเกษตรกรอยู่ที่ไร่ละ 150,000 บาท สร้างรายได้ปีละ 100 ล้านบาท