วันที่ 22 เม.ย. 64 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจในการเฝ้าระวังป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโค-กระบือ ซึ่งเป็นโรคตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยให้เกษตรกรสังเกตอาการของสัตว์ ตามนิยามของโรค เช่น มีตุ่มเนื้อนูน (Nodule) บนผิวหนังและเยื่อเมือกทั่วร่างกาย มีขอบแข็ง ตกสะเก็ดและเป็นแผลหลุมในเวลาต่อมา สัตว์อาจมีอาการไข้สูงและหายใจลำบากร่วมด้วย การติดต่อสามารถติดต่อได้ทางแมลงดูดเลือด เช่น ยุง เหลือบ ริ้น แมลงวัน ฯลฯ การป้องกันโดยวิธีกำจัดแมลงดูดเลือดอย่างสม่ำเสมอที่บริเวณคอกและที่ตัวสัตว์ เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อ หรือกางมุ้งให้สัตว์ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ หากพบโค-กระบือมีอาการดังกล่าวให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที เพื่อดำเนินการสอบสวนโรค ดูแลสัตว์ป่วย และเฝ้าระวังป้องกันโรค เพื่อลดความสูญเสียให้เกษตรกร โรคนี้ไม่ติดคน อัตราการป่วยมากกว่า 5 % และอัตราการตายน้อยกว่า 10 % ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกสัตว์ที่สุขภาพอ่อนแอและมีโรคแทรกซ้อน.